35 HOOFDSTUK X. Levens- en Genotmiddelen. In een rondschrijven, door de Nederlandsche Ver- eeniging van Huisvrouwen aan de Commissie gezonden, werd de aandacht gevestigd op het gevaar, dat voor de gezondheid zou kunnen ontstaan door onzindelijke behandeling ran eetwaren door venters en winkelpersoneel. De Commissie antwoordde, dat haar opmerkzaamheid op deze zaak gericht bleef en dat zij overwoog, of bij een passende gelegenheid bij het Gemeentebestuur zou kunnen worden aangedrongen op voorschriften, die een onzindelijke behandeling van eetwaren tegengaan. Intusschen, meende de Commissie, zou ook de be doelde vereeniging kunnen medewerken tot opheffing van de geschetste misstanden, door in ruimen kring, in woord of geschrift, op het euvel te wijzen en bij daarin allerlei voorwerpen, terwijl dadelijk daarop dezelfde personen of anderen uit dat bekken drinken. Voor dit laatste zou minder aanleiding bestaan, indien het mogelijk ware evenals bij andere openbare fonteinen alhier het uitstroomende water in een bekertje op te vangen. Zooals echter thans de inrichting is, kan men, wanneer men, na een wandeling bij de bron komende, zijn dorst wil lesschen, dit niet anders doen dan door middel van het niet geheel zuivere water uit het bekken. Wij zouden U beleefdelijk willen verzoeken Uwe opmerkzaamheid wel aan deze zaak te willen wijden en te willen overwegen, of niet door een gewijzigde inrichting het geschetste bezwaar ware weg te nemen.” 32 Naar aanleiding van een vraag, door den Hoofd inspecteur namens den Centralen Gezondheidsraad ge daan, om gegevens ter beoordeeling van het gevaar van besmetting door voorwerpen, voedingsmiddelen, enz., in de huininduntrie vervaardigd of behandeld, werd een Sub-Commissie benoemd, bestaande uit de heeren Belinfante, Hofman en Vrijland, om deze zaak in studie te nemen. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1291