35 Joh. Mutters Jr. 34 Burgemeester en Wethouders vroegen het advies der Commissie omtrent het ontwerp van een .Brood verorde ning”, zijnde een verordening, waarbij normen worden gesteld met betrekking tot het gewicht en de samen stelling der verschillende broodsoorten. Een regeling van deze materie was, blijkens de toelichting, dringend noodig geworden door de prijsstijging van de tarwe' en de prijszetting van het brood. De Commissie had tegen dit ontwerp geen bezwaar, evenmin tegen een later aan haar oordeel onderworpen wijziging van de redactie der inmiddels tot stand gekomen verordening. gegeten plegen te worden, uit gezondheidsoogpunt aan ernstige bedenking onderhevig zijn. „Achterstaand verslag werd ontworpen door eene Sub-Commissie uit de Gezondheidscommissie, be staande uit de heeren: Mr. I. Mortier Humans, Voorzitter; F. A. Koch; Dr. J. G. M. Mastboom; L. Simons; J. A. G. van der Steur. Deze Sub-Commissie mocht den heer J. M. Botte- manne, Hoofdinspecteur der Visscherijen, bereid Van de Sub-Commissie voor het Vischmarktvraagstuk kwram in het ontwrerp van een „Verslag omtrent den vischaanvoer, den vischhandel en het vischgebruik in de Gemeente ’s-Gravenhage en de middelen ter ver betering”. Na bespreking in een tweetal vergaderingen, waaraan de deskundige raadsman der Sub-Commissie, de heer J. M. Bottemanne, Hoofdinspecteur der Vissche rijen, bereid werd bevonden deel te nemen, stelde de Gezondheidscommissie het verslag vast, dat vervolgens aan tal van autoriteiten gezonden en voor het publiek in den boekhandel verkrijgbaar werd gesteld. Hoe het verslag is ontstaan en welke zijn hoofdstrekking is, blijkt uit hetgeen daarover in het Voorwoord wordt medegedeeld VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1293