35 vinden, haar als deskundige zijne medewerking te verleenen, terwijl de Secretaris van onze Commissie haar als Rapporteur was toegevoegd. Aanvankelijk ingesteld naar aanleiding van klach ten, die waren ingekomen over de visehmarkt aan de Schoolstraat, begreep de Sub-Commissie weldra, dat zij, om tot een resultaat van beteekenis te ge raken, haar taak breeder moest opvatten en het vraagstuk van de voorziening der bevolking met visch van goede hoedanigheid en tegen matigen prijs in zijn geheel in beschouwing diende te nemen. Zij heeft dit vraagstuk aan een zorgvuldig onderzoek onderworpen en de uitkomsten van dat onderzoek in bijgaand verslag neergelegd. De Gezondheidscommissie, in wier vergadering de ei nd vaststelling van het verslag heeft plaats gehad, is zoo gelukkig, het aan belangstellenden te kunnen aanbieden juist op een tijdstip, waarop het vraagstuk van de voorziening met visch sterk de aandacht trekt en pogingen worden aangewend, ook in deze gemeente, om de visch te maken tot volks- voedsel in den waren zin van het woord. Zij hoopt dat dit verslag moge bijdragen tot be vordering van dit volksbelang en wil daarbij niet nalaten haar dank te brengen aan de Sub-Commissie voor den verrichten omvangrijken arbeid en meer in het bijzonder aan den ijverigen Voorzitter der Sub- Commissie, den heer Humans, en aan den deskundige, den heer Bottemanne, die haar met zijn veel omvattende kennis zoo krachtig heeft gesteund.” Het verslag behandelt in drie hoofdstukken achtereen volgens den groothandel, den kleinhandel en de middelen ter verbetering. De bijlagen bevatten tal van gegevens omtrent de toestanden in den vischhandel en de daarop betrekking hebbende plaatselijke wetgeving. Als slotsom van de geleverde beschouwingen doet de Commissie de volgende voorstellen: 1°. Invoering van eene geheel nieuwe verordening op de keuring van visch, waarbij tevens het toezicht op de vervoermiddelen en de bewaar en verkoopplaatsen van visch wordt geregeld VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 35

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1294