35 36 Uit de beraadslagingen over de Gemeentebegrooting blijkt, dat dit verslag sterk de aandacht van den Ge meenteraad heeft getrokken en dat er wel uitzicht be staat, dat gegaan zal worden in de richting, door de Commissie aangewezen. Nog werd in de Commissie een bespreking gevoerd over den eigenaardigen reuk en smaak, door het publiek carbollucht genoemd, die enkele malen was waargenomen bij de visch, hier ter stede verkocht door het Centraal 2°. Opheffing van de tegenwoordige particuliere afslagen en reorganisatie van den bestaanden zoogenaamden officieelen afslag tot een werke- lijken gemeentelijken afslag voor den kleinhandel, ook van geconsigneerde zee- en zoetwatervisch, met verbod om elders in de gemeente visch te veilen of af te slaan; 3°. In verband daarmede, stichting van eene goed geregelde crediet-instelling 4". Eene doelmatige inrichting van het voor den afslag bestemde gebouw en van de verdere bij- behoorende gebouwen, opstallen en emplacemen ten, verbonden met maatregelen, waardoor op snelle, goedkoope en hygiënische wijze de visch rechtstreeks op den afslag kan worden aange voerd en aldaar kan worden behandeld en ver handeld 5°. Stichting van gemeentelijke verkoopplaatsen, waar, al dan niet van gemeentewege, maar in het laatste geval onder gemeentelijk toezicht op voorraad, kwaliteit en prijs, visch voor de ver bruikers verkrijgbaar wordt gesteld; 6°. Samenwerking tusschen de overheid en de winke liers, welke daartoe bereid worden bevonden, voor den verkoop van visch van verschillende sorteering, onder gemeentelijk toezicht op voor raad, kwaliteit en prijs en onder de verdere van overheidswege gestelde voorwaarden 7°. Aanmoediging van het vischgebruik door ver breiding onder de bevolking van de kennis der voedingswaarde en der bereidingswijzen van verschillende vischsoorten. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1295