35 37 HOOFDSTUK XL Uitvoering en handhaving van wetten en verordeningen. HOOFDSTUK XII. Onderwerpen, niet vallende onder een der vorige hoofdstukken. Bureau voor den afzet van Visscherijproducten. Het lid der Commissie, de heer Hofman, bracht over déze zaak verslag uit en zette uiteen, dat deze reuk en smaak zeer wraarschijnlijk moesten worden toegeschreven aan algen, die door de visschen als voedsel gebruikt worden, en dat in elk geval van gevaar voor de openbare ge zondheid geen sprake was. De Commissie vond geen aanleiding tot eenig optreden in dezen. Buiten hetgeen in de vorige hoofdstukken is mede gedeeld, is hieromtrent niets te vermelden. Een staat van de verordeningen, in de gemeente ’s-Gravenhage in het belang der volksgezondheid vast gesteld, is als Bijlage E aan dit verslag toegevoegd. In Februari bracht de Commissie advies uit over de plannen van het Gemeentebestuur om aan elke der te stichten buitengewone scholen voor lager onderwijs aan de Réaumurstraat en de Bomstraat en aan de ont worpen openbare lagere school achter de Hemsterhuis- straat te verbinden een badinrichting, die voor school- bad en tevens voor volksbad zou worden gebezigd. De Commissie juichte dit plan in beginsel toe, doch meende, dat de uitvoering niet onverdeeld gelukkig was. In elk der drie gevallen zou een zelfde inrichting moeten dienst doen als schoolbad en als bad voor vol- M’assenen. Zoodoende zou echter, naar de Commissie vreesde, iets worden verkregen, dat noch als schoolbad noch als volksbad geheel doelmatig was te achten. Een goede contrêle op de badende kinderen zou niet mogelijk zijn en, als volksbad beschouwrd, hadden de ontworpen inrichtingen het nadeel, dat van de beschik bare ruimte niet voldoende profijt was getrokken. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1296