35 38 In het voorjaar ontving de Commissie van den Cen- tralen Gezondheidsraad een rondschrijven, waarin de aandacht werd gevestigd op het vlieg enge,vaar, in verband ook met de tegenwoordige tijdsomstandigheden, en een aantal exemplaren werd toegezonden van een geschriftje over deze zaak, met verzoek een tweetal daarvan uit te reiken aan het Gemeentebestuur. Ongeveer tegelijker tijd zonden Burgemeester en Wethouders ter kennis- Burgemeester en Wethouders, met deze opmerkingen in kennis gesteld, zonden daarna aan de Commissie nieuwe ontwerpen in, waarbij aan de geopperde be zwaren was tegemoet gekomen op deze wijze, dat in elke badinrichting de baden voor volwassenen en die voor schoolkinderen meer als afzonderlijke onder- afdeelingen waren gedacht. De Commissie verklaarde nu, dat zij alle vrijheid kon vinden een gunstig advies uit te brengen. Deze verklaring werd den 29®“ Mei afgegeven en reeds den 28®“ Juni besloot de Gemeenteraad tot de stichting der bedoelde drie badinrichtingen. Kort daarop verzocht de vereeniging „Volksbad” den steun der Commissie op haar adres aan Burgemeester en Wethouders, waarbij werd aangedrongen op de oprichting van een volksbad aan de Nieuwehaven, waar zich reeds een Gemeentelijk schoolbad bevindt. De Commissie antwoordde, dat zij, in het algemeen instem mende met het streven der vereeniging, het vraagstuk van de oprichting van volksbadhuizen in ruimeren omvang in studie had. Een voorloopige bespreking van het vraagstuk der bad- en zweminrichtingen in zijn vollen omvang werd gehouden in de Decembervergadering, waarin de Inspec teur van de Volksgezondheid, de heer van Boven, be langrijke mededeelingen deed over hetgeen in dit opzicht in andere gemeenten is bereikt, met name ook over het verbinden van badinrichtingen aan w-oninggroepen, gesticht op den voet van de Woningwet. Om het onder werp verder te onderzoeken werd een Sub-Commissie benoemd, bestaande uit de heeren Belinfante, Binnen dijk, Dikstra, Hofman en Koch. De heer van Boven verklaarde zich bereid de Sub-Commissie voor te lichten. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1297