35 39 neming twee biljetten, die door de politie te Parijs waren gebruikt om het publiek te waarschuwen tegen het gevaar van vliegen, met de vraag, of naar het oordeel der Commissie eenigszins klemmende reden kon bestaan om hier ter stede een soortgelijke bekendmaking te doen. De Commissie antwoordde bevestigend. Naar zij meende, zou het doelmatig kunnen zijn een groot biljet, in hoofd zaak overeenkomende met dat uit Parijs, aan te plakken ten einde het groote publiek te bereiken, terwijl daar nevens het geschriftje van den Centralen Gezondheids raad zou kunnen worden uitgereikt aan hen, die naar het oordeel van het Gemeentebestuur daarvoor in aan merking zouden komen. Tevens vestigde de Commissie de aandacht van Burge meester en Wethouders op proeven, in het buitenland genomen, om vliegenlarven te dooden door het bestrooien van mesthoopen en andere verzamelingen van afval met borax of ruw calciumboraaf. Vooral met het oog op het feit, dat nog altijd midden in de stad een asch- staal aanwezig is, waardoor hier ter stede het gevaar van besmetting door vliegen bijzonder groot is, beval de Commissie het denkbeeld, om proeven in den be doelden zin te nemen, aan Burgemeester en Wethouders ter overweging aan. Nog bereikte de Commissie een verzoek, door den Hoofdinspecteur namens den Centralen Gezondheidsraad gedaan, om medewerking bij een voorgenomen onderzoek naar de Nederlandsche rattenbevolking in verband met het pestgevaar. Die mededeeling zou moeten bestaan in 1°. het zenden van schriftelijke gegevens omtrent vind- en nestelplaatsen van ratten 2°. het zenden van ratten materiaal op spiritus of formaline. De Commissie mocht het Gemeentebestuur, op haar verzoek, bereid vinden den Directeur van den Gemeente lijken Ontsmettingsdienst te machtigen, aan de Commissie in dezen zijn medewerking te verleenen. Een Sub commissie, bestaande uit de heeren Hofman, Remmelts en Vrijland, werd voor de behandeling van deze zaak aangewezen. Door hare zorgen zijn reeds verscheidene ratten opgezonden. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1298