129 Frans-Halsstraat en aan de Galvanistraat en bij de Open bare Bewaarschool aan de Ammunitiehaven verschil lende struik- en bloemheesters werden aangebracht. Voorts werden beplant de tuin bij den Veegdienst- post aan de Bentinckstraat, de tuin bij het gebouw’ op den Aschstaal in de Westduinen en de tuinen van de gebouwen bij de Gemeentegasfabriek aan den Trekweg. In verband met verbouwingen moest de beplanting bij de Openbare Lagere School aan de Waalstraat, bij de Openbare Bew’aarschool aan de Koningstraat, bij de Openbare Lagere School en bij de Openbare Bewaar school aan den Noordwal en bij het Gemeentezieken huis aan den Zuidw’al worden gewijzigd. lü verband met de plaatsing van de Van-Karnebeek- bron werd de plantsoenaanleg ter plaatse gewijzigd. Voortgegaan w’erd met het aanbrengen van nieuwe of het wijzigen van bestaande beplantingen in het Villa park „Zorgvliet”, terwijl in verschillende straten van dit stadsgedeelte boom beplanting werd aangebracht. Ook werd voortgegaan met het beplanten van voor plantsoen bestemde gedeelten in het duinpark tusschen den Pompstations- en den Klatteweg. Ook in straten van dit stadsgedeelte werd, waar mogelijk, boombe- planting aangebracht. De in het vorige jaar aangevangen werkzaamheden op het Valkenboschplein werden voortgezet en volein digd. In de trottoirs rondom de pleintjes werden Mei doorns geplant. Aangelegd werd dit jaar het Harstenhoekplein, als mede een gedeelte van de Valkenboschkade; in de trot toirs langs deze plantsoenstrooken werden iepen geplant. Rondom de schutting van het nieuwe sportterrein te Scheveningen werd eene beplanting aangebracht. Voortgezet werden de werkzaamheden in verband met de uitbreiding der dennenbeplanting en van den plantsoenaanleg op „Houtrust”. Enkele plantsoenterreinen in het Villapark „Zorgvliet” werden dit jaar met een hekwerk of eene lage afschei ding omgeven. Langs de Koningin-Emmakade, de Wal- deck-Pyrmontkade, een gedeelte van de Stadhouderslaan, langs de Groot-Hertoginnelaan en langs de Valkenbosch kade werd eene lage afscheiding geplaatst. Langs de Pletterijkade werden 29 kastanjeboomen 9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 129