35 35 43 42 Bijlage A. I Joh. Mutters Jr. Dr. H. Remmelts GEZ0NDHEID8C0MMI88II TE ’S-GRAVENHAGE. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. In dienst van NAMEN der LEDEN. Aanmerkingen. eene Gemeente. het Rijk. Mr. Joh. J. Belinfante. A. D. J. Berkhout. J. Binnendijk Mr. K. W. Brevet C. J. Dikstra. J. H. Faber Dr. L. Th. van Kleef Med. doctor. Gep. Hoofd eener school. Betrekkingen en beroepen. Doctor in de rechtswetenschap. J. H. G. Roel Mr. L. N. Roodenburg L. Simons 8. A. W. Vrijland. F. A. Koch Dr. J. G. M. Mastboom Mr. H. L. Drucker Voorzitter. Doctor in de rechtswetenschap. Gep. Generaal-Maj., oud-Inspec- teurvan den Geneeskundigen Dienst der Landmacht. Directeur Ned. Corresp.-bureau voor Dagbladen, Advocaat en Procureur. Raadsheer in het Gerechtshof. Letterzetter Lands drukkerij. Luitenant-Kolonel bij de Genie. Voorzitter van den Raad van Beroep (Ongevallenwet). Medisch adviseur bij den Gem. Ontsmet- tingsdienst. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van den Gemeenteraad. Architect. Arts. J. J. Hofman. Mr. I. Mortier Humans Opgave van de namen der leden van bovengenoemde Commissie op 31 Dee. 1911 met vermelding van de door hen bekleede betrekkingen of uitgeoefende beroepen. Doctor in de I rechtswetenschap. Civiel-Ingenieur, oud-Inspecteur der Volksgezondheid voor de provinciën Friesland, Over- ïjssel, Groningen en Drenthe. Apotheker-Scheikundige. eene I Provincie. I Arts, oud-Geneesheer-Directeur van het gesticht Calvariën- berg te Maastricht. Architect. Arts, Geneesheer-Directeur van het R.-K. Ziekenhuis. Architect. Academische i graden, ontvangen volgens de Neder- landsche wet. Doctor in de rechtswetenschap. Inspecteur van den Veeartsenijkun- digen Dienst aan het Departement i van Landbouw. Doctor in de rechtswetenschap. Buitengewoon lid van den Centralen Gezondheidsraad, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1301