35 35 47 46 Iieidscommissie te ’s-Gravenhage over het jaar 1914. REKENING der Ontvangsten en Uitgaven der Gezond UITGAVEN. ONTVANGSTEN. f 1000,— 1 1 f 400,— f 400,— 2 252,09 300,— 2 275,— 250,— 3 7 436,50 265,— 30,03 685,— 6210,66 f 8000,— Totaal - \f 8000,— f 6439,72 Totaal RECAPITULATIE. Voordeelig saldo 229,06 Aldus vastgesteld in de vergadering van de Gezondheids commissie te ’s Gravenhage van 12 Maart 1915. H. L. Drucker, Voorzitter. H. J. Nieboer, Secretaris. Ontvangsten Uitgaven Bydrage van het Rijk in de toelage aan den Secretaris Bijdrage van de Gemeente ’s Gravenhage ter bestrijding van de uitgaven der Commissie. Andere ontvangsten 5000,— 400,— 100,— 6000,— 39,72 4124,84 92,20 nihil. Bijlage C. 7600,— Memorie. Toelage aan den Secretarisf 1000, Bureaubehoeften, porto’s en andere kleine j uitgaven Druk- en bindwerk voor de algemeene zaken der Commissie Kosten van onderzoekingen van allerlei aard, van onderzoek van klachten, voorbereiding i aan van adviezen, waaronder vergoeding deskundigen bjj onderzoekingen Aankoop van boeken en tijdschriften 6 Aankoop van technische hulpmiddelen. I Gewone jaarlijksche kosten van bewerking der sterftecijfers f 140, Aanleg v/h uit te geven boekwerk 125, 8 Onvoorziene uitgaven, mede in geval van te lage raming van de posten 2, 3, 4 en 7 f 6439,72 B 6210,66 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Rekening. Begroeting. Art. Art. Begroeting. Rekening. n 4 ff 5 n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1304