35 52 Bijlage F. Schrijven in zake de bestrijding van besmettelyke ziekten. ’s-Gravenhage, 23 November 1915. Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage. Met groote belangstelling namen wy kennis van de be raadslaging in den Gemeenteraad omtrent volgn. 163 der Gemeentebegrooting, waarby de wethouder, de heer de Wilde, in antwoord op eene opmerking van den heer Roodenbürg, die had aangedrongen op meerdere eenheid van leiding in den stryd tegen de besmettelyke ziekten, verklaarde (bl. 714 der Handelingen): „Nu geloof ik dat het inderdaad op den weg van het Gemeentebestuur ligt, allengs datgene te verkrijgen, wat ik in 1910 onder instemming van den Raad heb gezegd: dat er zooveel mogelyk eenheid zal komen in al de zaken be treffende de openbare gezondheid en ook in den stryd tegen de besmettelyke ziekten”. De wethouder voegde hier nog aan toe, dat er zeer stellig spoedig gelegenheid zou zyn, over dit, door hem terecht „allergewichtigst” genoemde vraagstuk van gedachten te wisselen in de Commissie van Bystand. Wy verheugen ons, dat door deze verklaring het uitzicht wordt geopend, dat nu binnen niet te langen tyd zal tot stand komen een volledige Gemeentelijke Gezondheidsdienst, waarop wy reeds in vroeger jaren herhaaldelyk, laatstelyk nog by ons schrijven van 4 Juni 1909, n° 2558, hebben aangedrongen. Een reorganisatie, waardoor een inniger band en een meer afdoende samenwerking ontstaat tusschen de verschillende takken van dienst, die zich thans in meerdere of mindere mate met de bestryding van de besmettelyke ziekten hebben in te laten, achten wy ook thans nog zeer noodig. Juist in den laatsten tyd hebben wy, uit hetgeen ons omtrent be paalde ziektegevallen bekend werd, sterk den indruk gekregen, dat by het bestryden der besmettelyke ziekten en het opsporen van de oorzaken daarvan een krachtige, doortastende leiding nog ontbreekt. In het byzonder wenschen wy ook te herinneren VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1308