35 54 Bijlage G. ’s-Gravenhage, 15 December 1915. Adres aan den Gemeenteraad in zake keuze van terrein voor een tweede Gemeenteziekenhuis. In hun voorstel tot aanwijzing van een terrein in de West- duinen voor den bouw van een tweede Gemeenteziekenhuis, opgenomen onder n°. 1060 in de Bijlagen der Handelingen van den Gemeenteraad, zeggen Burgemeester en Wethouders: ,De Gezondheidscommissie voor de gemeente ’s-Gravenhage heeft, blijkens het in 1913 van haar ontvangen schryven, tegen de keuze van dit terrein geen bezwaar”. Wy veroorloven ons onder üwe aandacht te brengen, dat hier een misverstand moet bestaan. Het is ons namelijk gebleken, dat het terrein, waarop Burgemeester en Wethouders thans hun keuze gevestigd hebben, een ander is dan dat, waarover onze Commissie destyds heeft geadviseerd. Volgens het tegenwoordige plan zal het ziekenhuis komen in de onmiddellyke nabijheid van het sportterrein „Houtrust”, terwijl volgens het plan van 1913 het ziekenhuisterrein zou aan vangen voorbij het verlengde van de Fahrenheitstraat en de afstand tot het sportterrein dus aanzienlijk grooter zou zyn. By het thans door Burgemeester en Wethouders voorge stelde terrein is derhalve, in veel sterker mate dan by het vroegere, te vreezen, dat de patiënten hinder zullen onder vinden van het rumoer van het sportterrein, en wy moeten dan ook verklaren, dat onze uitspraak van 1913, waarbij wy te kennen gaven geen bezwaar te hebben tegen het destijds aan onze beoordeeling onderworpen terrein, voor het thans aan Uwe Vergadering voorgelegde plan niet kan gelden. Ook schijnt het ons een nadeel, dat, volgens het tegen woordige plan, de toegang tot de Boschjes van Poot in het verlengde der Fahrenheitstraat, op welks behoud Burgemeester en Wethouders bij hun, in Mei 1913 tot onze Commissie gericht, schryven verklaarden prys te stellen, zal vervallen. Bovendien is na 1913 op den voorgrond gekomen een bezwaar, dat geldt zoowel voor het thans door Burgemeester en Wethouders voorgestelde terrein als voor dat van 1913. Thans laat zich voorzien, dat de stadsuitbreiding in de toe komst in sterke mate zal gaan naar den kant van de West- duinen. De in aanleg zynde Sportlaan langs de Beek zal dan een groote verkeersweg worden, waarlangs zich vele voertuigen, waaronder automobielen en wellicht ook trams, zullen bewegen. Een ligging nu, zooajs de uitvoering van VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1310