35 55 De Gezondheidscommissie, H. L. Drucker, Voorzitter. H. J. Nieboer, Secretaris. een der beide genoemde plannen zou medebrengen, van het ziekenhuis langs een dergelyken verkeersweg, komt ons voor de rust van de patiënten allerminst gewenseht voor. Met het oog op dit alles, moeten wij U de aanneming van het ingediende voorstel ontraden. Het verheugt ons, dit te kunnen doen zondervrees voor langer uitstel van voorziening in nieuwe ruimte voor ziekenverpleging, daar ons blijkt, dat er een ander plan is, waartegen, naar ons toesehijnt, geen bedenking bestaat. Wy bedoelen het plan, blijkens de voor dracht van Burgemeester en Wethouders opgemaakt door de Commissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen, om het ziekenhuis te plaatsen meer naar het Westen, on- middellyk aan den voet van hooge duinen. Een dergelyke plaatsing werd reeds in ons advies van 1913 aanbevolen. Wy schreven daarin, na verklaard te hebben, dpt wy tegen het toen voorgestelde terrein geen bezwaar hadden ,Ten einde echter een nog beter beschut terrein te ver krijgen, zou het naar onze meening aanbeveling verdienen het terrein in westelijke richting te doen opschuiven, zoodat het aansluit aan den hoogen duinrand en aan de westzijde van de Boschjes van Poot”. Aan dezen wensch om een nog beter beschut terrein te verkrijgen zal, naar ons voorkomt, bij verwezenlijking van het denkbeeld der genoemde Raadscommissie op alleszins bevredigende wijze worden voldaan. Volgens dat denkbeeld toch zal het ziekenhuisterrein door de aangrenzende hooge duinen beschut zyn en dus beter bescherming tegen zee winden hebben dan indien het, volgens het voorstel van Burgemeester en Wethouders, die bescherming moet ver krijgen van de lage Boschjes van Poot en daarachter gelegen duinen, die een veel geringere hoogte hebben dan de meer naar het Westen liggende duinen. Verder heeft het plan van de genoemde Raadscommissie het voordeel, dat het ziekenhuis zal liggen langs stille woon- straten en op aanzienlijken afstand van het sportterrein en dus een veel rustiger ligging zal hebben dan volgens het plan van Burgemeester en Wethouders. Wy zouden Uwe Vergadering daarom wel in overweging willen geven, by de keuze van het terrein, waarop een tweede Gemeenteziekenhuis zal worden gevestigd, een besluit te nemen in den geest van het denkbeeld der Raadscommissie voor de Plaatselyke Werken en Eigendommen. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1311