BJjlage 36 Nijverheid, v. Puffelen). buitenland, (J. H. W. Over Reclame, (G. Coppens). Electrotechnische indrukken uit Zwitserland, (J. M. Stef- felaar, w. e.i.). Het Smyrna-weven, voorheen en thans, (C. Volkshuisvesting in binnen- en Leliman). De geschiedenis en ontwikkeling der fotografie, (Dr. A. H. Borgesius). De diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging van Nederland, (F. M. Knobel). Eene algenieene vergadering werd gewijd aan de behan deling der beschrijvingspunten voor de algemeene vergade ring der Maatschappij. Voor 25-jarigen dienst bij denzelfden patroon werden 15 vereerende getuigschriften uitgereikt. Voor de behandeling van de zaken van het Departement werden 3 bestuursvergaderingen gehouden. Hoewel het Departement steeds zijne aandacht gewijd heeft aan het punt „Waardeering der Nijverheid”, maakt dit thans in verband met de huidige crisis, tengevolge van den oorlogstoestand in het bijzonder een punt van over weging uit. Ook dit jaar kon weder eene flinke toename van het ledental geconstateerd worden, waaruit blijkt, dat, vooral In het jaar 1915 kwamen in het Departement geen bij zondere gebeurtenissen voor. Op 1 Januari 1915 bedroeg het aantal leden, met inbegrip der donateurs, 202, terwijl enkele leden werden verloren door overlijden, verhuizing of opzegging, doch door liet toe treden van nieuwe leden was op 31 December het aantal 226. Algenieene vergaderingen, waar sprekers optraden ter inleiding van een wetenschappelijk onderwerp, vonden 6 maal plaats, waarbij de volgende voordrachten werden gehouden: JAARVERSLAG van de Maatschappij van Departement ’s-Gravenhage, over 1915.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1312