By lage 37 Leden. JAARVERSLAG van de Schoonheidscommissie voor de Gemeente ’s-Gravenhage over 1915. Op 10 November 1915 werd door het lid J. A. G. van der Steur, het lidmaatschap der Commissie neergelegd tenge volge van een ineeningsverschil met het Bestuur der Maat schappij voor Bouwkunst, Vakvereeniging van Nederland- sche architecten, (het lichaam dat hem had afgevaardigd). Deze vacature werd gedurende het verslagjaar niet vervuld. Door de Commissie werden gedurende dit jaar 27 ver gaderingen gehouden. Omtrent 76 aangelegenheden werd door Burgemeester en Wethouders het advies der Commissie gevraagd; omtrent 73 dezer zaken werd advies uitgebracht; drie dezer zaken waren aan het eind van het jaar nog in behandeling. Buitendien werd gedviseerd omtrent een 4-tal zaken, waar omtrent het advies in het jaar 1914 was gevraagd. Ook in dit verslagjaar stelde de Commissie zich beschik baar voor het beoordeelen van projecten vóór deze aan Burgemeester en Wethouders werden ingezonden, in die Op 31 December 1914 waren aan de beurt van aftreding de heeren S. de Clercq en A. Broese van Groenou b. i. In de plaats van den heer S. de Clercq werd door het Hoofd bestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouw kunst als lid der Commissie aangewezen de heer J. A. G. van der Steur, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft terwijl door de Afdeeling 's-Gravenhage dier Maat schappij in de plaats van den heer Broese van Groenou werd benoemd den heer H. van der Kloot Meiiburg, achiteet te Voorburg, hoofdleeraar aan de Academie voor Beeldende kunsten, alhier. Dientengevolge was de samenstelling der Commissie aan den aanvang van het verslagjaar als volgt: W. van Boven, lid en voorzitter Th. K. L. Sluyterman, Joh. Mutters Jzn., J. A. G. van der Steur, b. i., H. van der Kloot Meijburg, P. Bakker Schut, e. L, secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1314