37 2 VERSLAG DER SCHOONHEIDSCOMMISSIE. gevallen, dat verwacht kon worden, dat het advies der Com missie ten aanzien van de gevels zou worden gevraagd. Van deze gelegenheid werd opnieuw veel gebruik ge maakt; door de betrokken architecten wordt deze wijze van behandeling, in het belang eener snelle afdoening over het algemeen zeer gewaardeerd. Ofschoon de Commissie zich bleef beijveren om de zaken waaromtrent haar oordeel werd ingewonnen zoo goed mo gelijk onder de oogen te zien, zijn de resultaten van haar arbeid niet geheel bevredigend. Wel is de Commissie gedurende de jaren dat zij werk zaam is, erin geslaagd, in een niet onbelangrijk aantal ge vallen de oprichting van hinderlijk ontsierende bouwwerken te voorkomen. (Uit den aard der zaak kan haar arbeid slechts negatief zijn en nimmer ertoe leiden, dat slechts kunstwerken tot stand komen). Maar zooals de zaken thans staan, kan haar advies slechts bij uitzondering worden gevraagd, n.l. alleen dan, wanneer Burgemeester en Wet houders tengevolge van contractueele bepalingen of door andere bijzondere omstandigheden ook uit schoonheids- oogpunt eischen aan een bouwwerk kunnen stellen. In het algemeen bestaat die bevoegdheid niet. Het aantal gevallen, waarin het advies der Commissie wordt gevraagd, is dus slechte betrekkelijk zeer gering in verhouding tot het totaal aantal bouwwerken, dat tot stand komt. Op het karakter der nieuwe bebouwing in het algemeen kan de Commissie dus nog slechts weinig invloed uitoefe nen. Verbetering is ten deze dan ook alleen te verkrijgen door opneming in de Bouw- en Woouverordening van een artikel, behelzende dat alle bouwwerken moeten voldoen aan eischen uit een oogpunt van welstand te stellen. Het zij onze Commissie vergund hier den wensch uit te spreken, dat in het belang van een goede en fraaie stadsuitbreiding der residentie binnen niet te langen tijd, zoodanige maat regel worde getroffen, in navolging van hetgeen reeds in verschillende andere gemeenten is geschied. Met waardeering constateerde de Commissie overigens de neiging van Burgemeester en Wethouders om ook het advies der Commissie in te winnen over zaken, die op het stadsschoon van meer invloed zijn, dan tul van bouwwerken van ondergeschikten aard, die het meerendeel vormen van de zaken, waarover zij adviseerde. Zoo werd o. m. geadvi seerd ten aanzien van de ontworpen Wagenbrug. De Commissie zoude het toejuichen, indien in het alge meen omtrent dergelijke aangelegenheden haar advies werd ingewonnen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1315