38 2 kind, dat genomen had kunnen Ammunitiehaven N. Havendwarsstr. N. Havendwarsstr. Lepelstraat Zwarteweg Rijsw’jjksche Plein Hoefkade Tullinghstraat N. Schoolstraat Vlietstraat Zwetstraat 9.506 7.566 7.067 7.215 3.056 3.096 2.443 1.274 1.314 930 884 66 57 51 45 22 21» 14 10 6 5 27,5 23,8 22,6 19,0 9,2 8,7 5,8 4,3 4,2 2,8 2,3 345 317 312 374 331 354 415 293 307 322 376 Het aantal baden per worden, bedraagt 42. De geringe deelname van de school aan de Nieuwe School straat is voor een groot deel te verklaren uit het feit, dat de leerlingen van deze school, die tijdelijk gevestigd is in de Hemsterhuisstraat, een groot half uur moeten loopen om aan het schoolbad te komen. Opmerkelijk is het, dat het aantal badende jongens veel grooter is, dan dat der meisjes. Vele ouders staan hun jon gens toe van de baden gebruik te maken, terw ijl ze het aan hun meisjes uit valsche schaamte of om religieuze bezwa ren weigeren. Tot haar spijt moet de Commissie constateeren, dat van een school de laagste klasse niet van de baden gebruik maakte, omdat het aan- en uitkleeden zoo tijdroovend en moeilijk is. De Commissie weet bij ondervinding, dat het juist voor de heele kleinen onzer volksscholen zeer noodig is een wekelijksch reinigingsbad te ontvangen. Ze zal daar om middelen beramen om aan de bezwaren door meerdere hulp en andere indeeling der leerlingen tegemoet te komen. Eveneens zal de Commissie trachten door het verstrekken van zoogenaamde badhandschoentjes den leerlingen het reinigen van het lichaam gemakkelijker te maken. In den loop van het jaar stelde de Commissie een onder zoek in naar de mogelijkheid van een eigen gelegenheid Bij vergelijking van het aantal leerlingen der badende scholen en het aantal genomen baden in 1915, komen wij tot den volgenden staat: VERSLAG GEMEENTELIJKE SCHOOLRADEN. k 6 4 Percent van het aantal baden dat genomen had kunnen worden. 10 Aantal baden over 1915. Aantal leerlingen op 15 Dec. 1915. Aantal baden per schoolkind.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1324