38A 3 VERSLAG VEREENIGING VOLKSRAD. Totaal 61823 w n 3901 1818 39142 3547 5260 1389 6699 67 Het valt op te merken, dat het aantal vrouwen, dat van het badhuis gebruik maakte in 1915 5003 bedroeg tegen over 6264 in 1914, toen de kuipbaden toegankelijk waren; het verlies door het sluiten der kuipbaden is dus niet belangrijk. Wij moeten echter herhalen, dat de vrouwen meer van het badhuis gebruik zouden maken, als er voor haar, even als voor de mannen, betere uren beschikbaar waren. Als wij het aantal schoolbaden in 1915 buiten beschou wing laten, dan zien wij, dat genomen werden in 1913: 55.180, in 1914 56.839, in 1915: 56.104 baden. Uit deze cijfers en ook uit het bezoek op Vrijdagavond, Zaterdagavond en Zondagmorgen is ons gebleken, dat het aantal stortbaden slechts met een gering cijfer zal kunnen vermeerderen. Wij dringen daarom er op aan in de wijk van de Nieuwe Haven een gemeentebadhuis met afzonderlijke afdeeling voor mannen en vrouwen te bouwen. Deze wijk verkeert door de aanwezigheid van het gemeenteschoolbadhuis in den bijzonderen toestand, dat geen badhuizen zullen ge bouwd worden, bestemd voor Volks- en Schoolbaden. Het finantieel resultaat der exploitatie van het badhuis aan den Z.W. Buitensingel was buitengewoon gunstig, om dat er door 62.848 militairen van gebruik gemaakt werd. De uitgaven voor water, brandstof en personeel stegen dien tengevolge; toch konden wij dit de winst eene afschrijving van f 500.— op erf en gebouw doen en het verbouwings- fonds met f 1500.— versterken. Hierbij moet opgemerkt worden, dat deze gunstige finan- tieele uitkomsten met de mobilisatie verband houdende, geheel van tijdelijken aard is. Van de obligatiën werden in 1915 een 4-tal uitgeloot. In het badhuis aan de Jan van Goyenstraat waren de Stortbaden a 6 et. mannen 6 ct. vrouwen abonnement mannen vrouwen kosteloos mannen vrouwen Kuipbaden ii 10 ct. mannen „10 ct. vrouwen abonnement mannen vrouwen Stortbaden schoolbaden jongens meisjes

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1328