38A 4 Dr. W. P. Kuysch, Voorzitter. A. M. Douwes Dekker, Secretaresse. uitgaven voor materialen geringer, daar geen kuipbaden verstrekt werden; de uitgaven voor salarissen stegen. Wij hebben in de beide badhuizen het aannemen van fooien op straffe van ontslag verboden, doch ter vergoe ding hiervan de loonen van het personeel verhoogd. De restitutie aan de gemeente ’s-Gravenhage over 1915 bedraagt 910.84, terwijl de subsidie 1500.bedraagt, zoodat de bijdrage der gemeente in werkelijkheid onder 600.— blijft. VERSLAG VEREENIGING VOLKSRAD. ,1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1329