I Byiase 39 fl VERSLAG van het bestuur der Vereeniging tot verbetering der woningen van de Arbeidende Klasse te 's-Gravenhage, over het jaar 1915. Het jaarverslag onzer Vereeniging over 1915 kan zeer kort zijn, daar zich slechts weinig, het opteekenen waardig, in den loop van het verslagjaar heeft voorgedaan en het verslag zich dan ook in hoofdzaak bepalen kan tot een vermelding van den toestand der Vereeniging op 31 De cember 1915. Die toestand mag zeer gunstig genoemd worden. Op 31 December 1915 was de leening 1905 tot op 30.000. afgelost en bezat de Vereeniging 664 woningen, 2 berg plaatsen en 1 werkplaats in onbezwaarden eigendom, bene vens een waardevol bouwterrein, groot 10147 M’., aan de Reaumur- en Celsiusstraten. Van de bijzondere tijdsomstandigheden heeft de Vereeni ging niet veel nadeel ondervonden; de huren werden gere geld betaald en slechts bij hooge uitzondering werd gebruik gemaakt van eene regeling welke het Bestuur met het plaatselijk Steuncomité had getroffen, daarin bestaande, dat wanneer aanzuivering eener huurschuld voor den be trokkene absoluut onmogelijk bleek, de helft daarvan werd betaald door genoemd Comité en de andere helft aan den huurder door de Vereeniging werd kwijtgescholden. Op het geheele bedrag der verschuldigde huishuur, groot 76.103.10, werd wegens wanbetaling slechts 209.27’ of ongeveer 0.26 niet ontvangen tegen 0.45 in het vorig jaar. De ontvangsten over 1915 bedroegen 76.411.12 (v. j. 75.408.11’) en de uitgaven 40.580.54’ (v. j. 52.546.45’). In de algemeene vergadering van 31 Mei werd het Be stuur gemachtigd om aan de Zustervereeniging over te dragen een gedeelte van den aan de Vereeniging toebe hoorenden grond tusschen de Reaumur- en Celsiusstraten alhier, van welke machtiging door het Bestuur geen gebruik behoefde te worden gemaakt daar met het Gemeentebestuur geen overeenstemming kon worden verkregen omtrent den bouw T

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1330