39 vernieuwd in 22 woningen De Secretaris, J. W. SCHORER. Een overzicht der in 1915 aangebrachte verbeteringen en herstellingen moge hier volgen. In 28 woningen werden betonvloeren gelegd tot wering van vocht. Privaatinrichtingen werden aan de Van Hogendorpstraat. In 233 woningen werden leuningen langs de trap gemaakt; nu zijn alle woningen aan de Hoefkade en aan de Van der Duijn- en Van Hogendorpstraat daarvan voorzien. 3438 rollen behangselpapier werden verstrekt voor 228 wo ningen en in 59 woningen werden de buitenmuren beteugeld. 135 woningen werden geheel of gedeeltelijk van binnen geschilderd. De gevels werden geverfd van 24 woningen aan de Van Hogendorpstraat, van 50 woningen aan de Lijn baan en het Westeinde, van 6 woningen aan de Bakker straat en van 7 woningen aan de Hoefkade. Van 23 woningen is de steenen gangvloer vernieuwd, en 46 trappen werden voorzien van dektreden. Door de in het vorige jaarverslag vermelde vernieuwing van de grondleiding voor water in de Parainaribostraat is de uitgaaf voor waterverbruik teruggebracht van 170.65 tot 108.75. De verbouwing van de 56 woningen aan de Van Hogen dorpstraat, aangevangen in 1913 en voortgezet in 1914, werd in 1915 voltooid. In het Bestuur had geen verandering plaats. De Heeren s’Jacob, Jhr. Mr. O. ,1. Repelaer van Mole naarsgraaf en H. de Mol van Otterloo, die aan de beurt van aftreding waren, werden door de Algemeene Vergade ring met algemeene stemmen als bestuursleden herkozen. Tot lid der Vereeniging werden in het jaar 1915 benoemd de Heeren Mr. Dr. H. J. Romeijn, Mr. W. A. Baron van Ittersum, Jhr. M. J. Huydecoper en Jhr. Mr. W. M. de Prauw. 2 VERSLAG V. H. BEST. D. VER. T. VERB. D. WONINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1331