BJJIage 40 ’s-Gravenhage, 22 Februari 1916. I VERSLAG van de werkzaamheden der Vereeniging „Kindervoeding” over het jaar 1915. Hierbij hebben wij de eer U het verslag aan te bieden van de werkzaamheden der Vereeniging „Kindervoeding” over het jaar 1915, niet de exploitatierekening en verdere bescheiden. Gedurende dit jaar werden van 2 Januari tot 30 April en van 4 October tot 31 December, d.i. gedurende 176 voedings- dagen 424251 porties warm voedsel verstrekt, of gemiddeld per dag aan 2411 kinderen. Verleden jaar bedroeg dit ge middeld 2132. Bovendien werden aan de Israëlietische Soep- iurichting 9204 porties gebruikt. De zomervoeding bestond uit een ontbijt van bruin en wit brood, met 1ste soort margarine besmeerd, en Liter melk. Hieraan namen van 1 Mei tot 23 Juli, en van 24 Augustus tot 3 October, d.i. gedurende 104 voedingsdagen in ’t geheel 135294 kinderen deel, of gemiddeld 1300 per dag. Verleden jaar 350. De wintervoeding had plaats in de Centrale keuken, het gebouw aan de Lijnbaan, daarvoor van de Gemeente in huur, in de Israëlietische soepinrichting aan de Bierstraat, in 17 Gemeentelijke gymnastieklokalen, in een tijdelijk niet voor ’t onderwijs gebruikt leerlokaal aan eene O. L. S. en in een lokaal aan de R. K. school aan de Kerkstraat Sche- veningen. De zomervoeding in eerstgenoemde drie gebouwen, in het gebouw „Samenwerking” aan de Keizerstraat, te Scheve- ningen en in de gymnastieklokalen bij de scholen aan de Nieuwe Havendwarsstraat 4, Lepelstraat, Ferdinand-Bol- straat, Pretoriusstraat, Terwestenstraat en Tuliinghstraat. Waren er meer deelnemers aan de voeding dan voorheen, een andere factor heeft de som der uitgaven in nog veel grooter mate doen stijgen, n.l. de duurte der levens middelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1332