Bijlage 40 A alzoo meer 3003 portiën. Totaal 9472.90' VERSLAG, aangaande de wijze, waarop hef aan de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, ingevolge artikel 35 der Leerplichtwet over het jaar 1915 toegekende subsidie uit de Gemeente kas is besteed. 78.30 1072.47 365.68 332.93 321.85 In 1915 werd aan 1240 kinderen een middagmaal verstrekt tegen 1150 in 1914. De kosten per portie bedroegen 6.9138 cent tegen 6.005 cent in 1914. De inkomsten der Vereeniging bedroegen 9356,10’, waar in begrepen is 6000.aan subsidie der Gemeente over 1915, alsmede 1000.aan subsidie der Gemeente tot dekking van het tekort over 1914. De uitgaven bedroegen: aan grondstoffen voor de bereiding der spijzen werkloon aankoop voor keuken, herstellingen kachels en gereedschappen brandstoffen onderhoud en huur van lokalen en wagens administratie, advertenties, voorschotten, drukwerk, enz wegens nadeelig saldo over 1914 totaal tegen 5567.87’ 1733.80 De verstrekking van warm voedsel aan de armste kin deren van 7 jongens- en 7 meisjesscholen had plaats gedu rende de tijdvakken van 4 Januari tot 1 April d.a.v. en van 2 November tot 24 December d.a.v. Het aantal verstrekte portiën bedroeg: aan de jongensscholen59136 portiën meisjesscholen 58595 117731 portiën 114728 in 1914 i i» 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1337