By lage 41 HET BESTUUR. VERSLAG omtrent den toestand der „Haaijsche Maatschappij voor Kosthuizen” over het jaar 1915. Hel Bestuur der Haagsche Maatschappij voor Kosthuizen heeft de eer U hef navolgende verslag aan te bieden omtrent den toestand der Vennootschap over het jaar 1915. In 1915 was de opbrengst van logies 4622.90 tegen 5224 in 1914. Aan onderhoud van de gebouwen werd in het afge- loopen jaar uitgegeven 509.605 tegen 601.30 in 1914, welk bedrag geheel werd afgeschreven. De exploitatierekening sluit met een winstcijfer van 2670.236, waarbij gevoegd het op 31 December 1915 vervallen dividend No. 29, groot 40; de intrest van het Belegd Reservefonds groot 287.50, ont vangen huishuur van perceel Assendelftstraat No. 14, ten bedrage van 590.89, eene totaal bruto-winst aanwijst van 3588.62''. Daarvan moet echter worden afgetrokken 817.52 voor betaalde intrest, ƒ267.02 tantième aan den directeur en 150 gratificatie over 3 jaren aan de directrice, zoodat eene netto winst verkregen is van 2354.085. Het Bestuur stelt U voor, evenals de vorige jaren weder om 4 dividend op de aandeelen uit te keeren en het res tant van de verkregen netto-winst 774.085 te bezigen voor afschrijving 500 op de gebouwen en op den inventaris 274.08*. De heeren Jhr. Witsen Elias, Hofstede en Lisman waren volgens rooster aan de beurt van aftreden en werden als commissaris herkozen. Niettegenstaande de duurte der levensmiddelen zijn de prijzen der spijzen niet verhoogd; groene erwtensoep werd dit jaar niet verkocht. Het behaalde succes over het afgeloopen jaar is wederom geheel en al te danken aan het voorzichtig beheer van den directeur en diens echtgenoote. Het Bestuur was teu zeerste tevreden over het Personeel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1339