Bijlage 42 Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs nam wederom toe in ledental. Telde het, volgens het verslag over 1914 bij den aanvang van het Instituutsjaar 1915 11 eere-leden, 1614 gewone leden, 454 buitengewone leden, te zamen 2079 leden, waarvan 347 behoorden tot de Afdeeling Nederlandsch-Indië, op 1 Jan. 1916 waren deze getallen 11 eere-leden, 1712 gewone leden, 392 buitengewone ledeu, te zamen 2115 leden, waarvan 360 belmoren tot de Afdeeling Nederlandsch-Indië. De vergaderingen van het Instituut en van de verschil lende Afdeelingen werden druk bezocht. Verschillende onderwerpen kwamen aan de orde in de algemeene Instituutsvergaderingen, zooals het Departement van Gouvernementsbedrijven in Nederlandsch-Indië 1908 1914; het rapport der Staatscommissie voor de arbeidsvoor waarden der Rijkswerklieden; het gebruik en de inrichting van onderzeesche vaartuigen; waterbouwkunde in China. In de vergaderingen der Afdeelingen kwamen de vol gende onderwerpen aan de orde: Ljungström-turbinen; mechanische overbrenging bij de voortstuwing van sche pen; circulatiepompen voor torpedobooten; het motorschip „Mijer” der Koninklijke Paketvaart-Maatschappij; nieu were toepassingen der metallographie, voornamelijk op het gebied van den werktuigkundigen ingenieur; vergelijkende proeven tusschen een Yarrow- en een Normand waterpijp- ketel; de Nederlandsche kabelfabriek te Delft; electriciteits- meters; de transformatorenfabriek van Willem Smit Co. te Nijmegen; de electrische tramlijn NijmegenBerg en Dal; bovengrondsche 3000 voets leidingen voor het platte land; het nieuwe traché-systeem bij de Métropolitain-spoor- weg te Parijs; voorwarming van voedingswater bij locomo tieven; de Koloniale tentoonstelling te Semarang; aanleg van den spoorweg HeerlenValkenburg; aanleg van spoor wegen van de Hollandsche Electrische Spoorweg-Maat- schappij in de Haarlemmermeer en omgeving; de productie van „Werkspoor” (Nederlandsche fabriek van werktuigen VERSLAG betreffende het Koninklijk Instituut van Ingenieurs over 1915. I i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1343