42 2 eu spoor wegmaterieel te Amsterdam) op wagenbouw ge bied; het proefspoor op voeten van gewapend beton in de lijn Amsterdam—Utrecht van de Staatsspoorwegen; snel- treinloeomotieven der Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maat- schappij; vormveranderingsverschijnselen op het oppervlak van metalen; verweering van metselwerk; het seheepvaart- huis te Amsterdam als proeve van een monumentaal ge bouw van baksteen en beeldhouwwerk; aanleg van wegen in Nederlandsch-ludië; de. interneeringskampen te Zeist, Harderwijk eu Oldenbröek; de uitkomsten der onderzoekin gen in verband met eventueele droogmaking van de Wieringermeer. Met het oog op de tijdsomstandigheden werd ook dit jaar geen feestvergadering gehouden. Voor het jaar 1915/1916 werden wederom beurzen ver strekt voor studie aan de Technische Hoogeschool te Delft, aan dezelfde jongelieden aan wie ook het vorig jaar de beurzen waren toegekend. Liet Instituut werd vertegenwoordigd op het Internatio naal Ingenieurscongres te San Francisco door het lid H. J. E. Wenckebach; op het congres voor Openbare Gezondheids- regeling te Deventer door den algemeen secretaris R. A. van Sandick c.i.; bij de opening van de bibliotheek der Technische Hoogeschool te Delft door den president P. H. Kemper c.i. en den algemeen secretaris; bij de eindexamens van de Minde! bare Technische School te Dordrecht door de leden Alb. P. Kapteyn, D. Croll en S. J. J. H. v. Embden c.i. Wegens de periodieke aftreding van het eerelid W. F. leemans c.i. als vertegenwoordiger van het Instituut in de Commissie van Toezicht van het weekblad „De Ingenieur”, werd, daar de heer Leemans zich niet herkiesbaar stelde, gekozen het lid G. W. van Heukelom c.i. In dit verslagjaar zagen de volgende Instituutsuitgaven het licht: Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1915. Verhandelingen, Eerste aflevering. Inhoud: I. Eleetro- statische inductie van een hoogspannings-draaistroom- geleiding op een dubbeldraadstelefoongeleiding, door het lid I. van Dam. II. Uitkomsten van proefnemingen volgens de nieuwere onderzoekingsmethoden van ijzer verkregen, door de leden J. Schroeder van der Kolk c.i., L. Bienfait w.i. en P. D. C. Kley, t. i. Statistiek van electrische Spoor- en Tramwegonder- nemingen in Nederland 1914 en Statistiek van electriciteits- bedrijven in 1914, bewerkt door Commissie voor de statistiek van de Afdeeling voor Electrotechniek. Voorts verscheen een Fransche, Duitsche en Engelsche VERSLAG KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1344