42 3 VERSLAG KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. De Raad van Bestuur: D. Croll, President. R. A. Sandick, Algemeen Secretaris. vertaling van de Algemeene Voorschriften voor IJzer (A. V. Y.—K. I. v. I.). Verder kwam uit het Jaarboekje van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs voor 1916, terwijl het Weekblad „De Ingenieur” geregeld verscheen. De bibliotheek werd wederom uitgebreid door aankoop en geschenken, de leeszaal werd druk bezocht, ook door ten gevolge van den oorlogstoestand alhier vertoevende buiten- landsche ingenieurs en studenten. Het aantal uitgeleende boeken was belangrijk grooter dan vorige jaren. Tengevolge van den oorlog waren de betrekkingen met buitenlandsche zusterverenigingen van minder beteekenis den in normale tijden het geval is. Een uitzondering maakt Amerika. Velen onzer leden mochten ook dit jaar een nut tig gebruik maken van door ons Instituut verstrekte aan bevelen aan Ainerikaansche Ingenieursvereenigingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1345