By lage 43 VERSLAG omtrent den toestand van het Kon. Zoologisch Botanisch Genootschap. Ofschoon de druk der tijdsomstandigheden wel haar in vloed deed gevoelen, voornamelijk merkbaar aan de geringe toetreding van nieuwe leden,is het jaar 1915 over het algemeen niet ongunstig geweest. Het ledental bedroeg 1612. De exploitatie van terrein en zalen leverde goede resul taten; voor tentoonstellingen blijken de zalen van het Hoofdgebouw bizonder gezocht te zijn. Er hadden plaats de Pluimvee- en Konijnen ten toonstelling van de Ned. Vereen. „Avicultura”, Hondententoonstelling van de „Kynologeu- elub, Den Haag”, (bezocht door Z. K. H. Prins Hendrik), de Floralia-tentoonstelling, Groote Tuinbouwtentoonstel ling van de Med. Mij. van Tuinbouw- en Plantkunde, (meer malen bezocht door al de leden van het Koninklijk Huis), Tentoonstelling van voorwerpen, vervaardigd door de ge ïnterneerde Belgische militairen, (bezocht door H. M. de Koningin-Moeder), allen met veel succes en met veel bezoek. De zomer- en winterconcerten voor de leden hadden ge regeld plaats en werden goed bezocht; eveneens de opera- en tooneelvoorstellingen door de' Kon. Fransche Opera en de eerste tooneelgezelschappen gegeven. Het in Mei gehouden Voor jaarsfeest werd door 54.210 be talende personen bezocht; van de opbrengst werd een be drag van f 1360.gestort in de kas van het „Haagsch Steuncomité”. De verzameling dieren, bloemen en planten werd zooveel mogelijk in stand gehouden en aangevuld. Aan het onderhoud van de gebouwen werd de noodige zorg besteed, de rotonde van het Hoofdgebouw werd deco ratief geschilderd en in denzelfden stijl gehouden als de aangrenzende groote concertzaal; om de zaal geschikt te maken voor bioscoopvertooniugen, werd eene in beton op getrokken Cabine achter het tooneel uitgebouwd. Voor stadgenooten, niet-leden, werd de Tuin in de zomer maanden op drie Zondagen opengesteld tegen geringe ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1346