Bij iaae 44 VERSLAG Haagsch Comité voor Volksfeesten over het jaar 1915. Waar de oorlogskreet het oude Europa nog op zyne grondslagen deed schudden, werden er, overeenkomstig het verlangen van Hare Majesteit de Koningin, by gelegenheid van de herdenking van de geboortedagen van de Leden van het Koninklijk Huis, geen openbare feestelijkheden ge geven, zoodat het Comité zich overeenkomstig den wensch van de Hooge Vrouwe gedragende, geen feestvieringen deed plaats vinden. Werden er alzoo geen feesten gegeven, niettemin meende het Comité de verjaardagen van H.M. de Koningin, van H.M. de Koningin-Moeder, van Z.K.H. den Prins der Neder landen en van H.K.H. Prinses Juliana niet onopgemerkt te moeten laten voorbijgaan. Uit dien hoofde werden telegram men van gelukwenschen aangeboden, waarop, namens de Koninklijke Familie, dankbetuigingen mochten worden ont vangen. Valt er alzoo omtrent de werkzaamheden naar buiten bijna niets te vermelden, de werkzaamheden in het Comité waren er zoo vele te meer, getuige het feit, dat vyf Comité verga deringen en drie Bestuursvergaderingen gehouden zijn ge worden. Dat deze werkzaamheden in het vooruitzicht waren, kon reeds blijken uit het slot van het verslag over 1914, waarin op bladzijden 78 vermeld staat: „dat in de vergadering „van ‘27 Maart 1914 met algemeene stemmen besloten werd, „om, overeenkomstig de bedoeling by de oprichting van het „Comité, dat tot nu toe eene onderafdeeling van de Veree- „niging voor Handel, Nijverheid en Gemeentebelangen vormt, „eene zelfstandige Vereeuiging te doen worden”, en, „dat „eene Commissie belast werd met het ontwerpen van Statuten „en daarbij behoorend Huishoudelijk Reglement, welke Com missie by het einde van het verslagjaar met haren arbeid „bijna gereed was”. Deze Commissie had dan ook begin Januari haren arbeid volbracht en zond onder dagteekening van 6 Januari 1915 een ontwerp voor de Statuten en het daarbij behoorend Huis houdelijk Reglement in. In de vergadering van 14 Januari

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1348