r 2 d.o.v. werden bedoelde ontwerpen behandeld en, behoudens enkele wyzigingen van ondergeschikt belang, vrijwel onver anderd vastgesteld. Tevens werd besloten, op de Statuten de Koninklyke goedkeuring aan te vragen, teneinde de Vereeniging als rechtspersoon te kunnen doen optreden. Deze goedkeuring werd by Koninklijk besluit van 29 Ja nuari 1915, no. 50, verleend. Met deze vaststelling werd de nieuwe Vereeniging ge grondvest en trad zy zelfstandig op. Hare eerste daad was het verkiezen van het Bestuur en de vaststelling van den x rooster van aftreding. Tot leden van het Bestuur werden gekozen: tot Voorzitter: Jhr. Mr. Dr. W. Röell; tot onder-voorzitter: R. H. Driessentot SecretarisL. P. van der Heijdentot Penningmeester: G. C. F. van der Laan; tot Commissaris: P. C. M. Philippona. De verkozenen verklaarden de benoeming aan te nemen. De rooster van aftreding werd by loting aldus vastgesteld: de Penningmeester 1916, de Voorzitter 1917, de Secretaris 1918, de Onder-voorzitter 1919, de Commissaris 1920. Nadat het Bestuur was samengesteld, was het eerste be sluit, dat in de Vereeniging genomen werd, een uiting van groote dankbaarheid tegenover Mr. W. Dolk, den man, op wiens denkbeeld den 27en Maart 1903 het Haagsch Comité voor Volksfeesten werd opgericht. Met luid applaus toch werd Mr. W. Dolk tot Eerelid van de Vereeniging benoemd. Van Mr. W. Dolk mocht bericht worden ontvangen, dat hy de benoeming zeer op prys stelde en haar gaarne aannam. Nu behoeftle nog regeling het door den Gemeenteraad aan de Vereeniging voor Handel, Nyverheid en Gemeente belangen, ten behoeve van het „Haagsch Comité voor Volks feesten”, verleende jaarlijksch subsidie van f 2000.Na gehouden briefwisseling werd by gemeenschappelyk adres aan Burgemeester en Wethouders verzocht te willen bevor deren, dat de Gemeenteraad het tot nu toe aan de Veree niging voor Handel, Nyverheid en Gemeentebelangen, ten behoeve van het „Haagsch Comité voor Volksfeesten” ver leende subsidie van f 2000,per jaar, zou toekennen aan de Vereeniging Haagsch Comité voor Volksfeesten. Dat ver zoek ontving een gunstig onthaal en zonder eenige beraad slaging of stemming werd, overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders, in de Raadsvergadering van 4 November 1915 het verzoek ingewilligd; voor welk besluit aan den Gemeenteraad en aan Burgemeester en Wethouders by deze ten zeerste dank wordt betuigd. Door deze daad van de Stedelyke Overheid werd de laatste band, welke het Haagsch Comité voor Volksfeesten aan de Vereeniging voor Handel, VERSLAG VEREENIGING V. HAAGSCHE VOLKSFEESTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1349