Nijverheid en Gemeentebelangen bond, verbroken. Het is daarom niet alleen een plicht, maar tevens een groot voor recht, hier ter plaatse aan de Moeder-vereeniging, „de Veree niging voor Handel, Nijverheid en Gemeentebelangen”, diep gevoelde erkentelijkheid te betuigen voor al hetgeen zij in de afgeloopen jaren voor het Haagsch Comité voor Volksfeesten gedaan heeft. Immer toch was zy waakzaam, nimmer in mengend of aanmatigend, steeds vriendschappelijk gade slaande, nimmer richting gevende. Mochten in de eerste tyden de plannen van feestviering wel eens met het Bestuur van de Vereeniging voor Handel, Nijverheid en Gemeente belangen besproken worden, al zeer spoedig behoorde dit tot het verleden. De geheele geschiedenis getuigt, dat steeds de gedachte aan zelfstandigheid heeft voorgezeten, welke opvatting dan ook, zooals hiervoren gezegd, door de Bestuur- deren van de Vereeniging voor Handel, Nijverheid en Ge meentebelangen is begrepen en geëerbiedigd. Een eere-saluut daarom aan de wakkere Bestuurderen van de Vereeniging voor Handel, Nijverheid en Gemeentebelangen voor de uit nemende en hoogst aangename wijze, waarop zij zich van hunne taak ten opzichte van het Haagsch Comité voor Volksfeesten hebben gekweten. Ten aanzien van den tinaneieelen toestand het volgende: De, rekening en verantwoording sluit hoewel geen subsi die van de gemeente werd genoten met een voordeelig saldo van f 1.294,ll'/a, een saldo zóó groot als sedert de oprichting van het Comité in 1903 niet is voorgekomen. De reden hiervan ligt echter voor de hand, n.l. het niet geven van feesten, zoodat bijna geen uitgaven behoefden gedaan te worden. Het ledental nam af; waren er per 31 Decem ber 1914 777 leden, per 31 December 1915 bedroeg dit 673. Nieuwe leden meldden zich niet aan. Laat ons echter den moed niet verliezenvelen bleven ons getrouw en wanneer naar wy hopen - straks de wereld zal herademen, door dat de lang en vurig begeerde vrede zal zijn gekomen en ook het Comité wellicht geroepen zal zyn, dit feit luisterrijk te herdenken, dan mag worden verwacht, dat de oude toegenegenheid van de inwoners der Residentie voor het Haagsch Comité voor Volksfeesten zal terugkeeren en zeer velen zich geroepen zullen voelen als lid toe te treden. Aan hen, die het Comité getrouw bleven, een woord van hartelyken dank. Waar in het voorafgaande de gebeurtenissen in de Ver eeniging zyn herdacht, daar worde hier in het byzonder een woord van weemoedige hulde, doch tevens van oprechte 3 VERSLAG VEREENIGING V. HAAGSCHE VOLKSFEESTEN. 44

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1350