4 De heer J. D. Ruijs T.Azn. nam wegens gezondheids redenen ontslag. Hem zij een woord van vriendelijken dank gebracht voor hetgeen hij in zoo menig opzicht voor het Comité gedaan heeft. dankbaarheid, gebracht aan de drie mannen, welke het Comité zich in het afgeloopen jaar zag ontvallen. Die man nen zyn M. Nooyen, A J. H. van Ryn en N. van Vliet; hunne namen roepen by een ieder, die hen gekend heeft, en weten wat ze voor „Volksfeesten” geweest zijn, een wereld van herinneringen wakker. Van de oprichting af stoere en onvermoeide werkers, nooit iets wat in het belang van „Volksfeesten” gedaan moest worden, te veel achtende. Bij feesten van den vroegen morgen tot den laten avond zorgend; overal tegenwoordig; alles doende wat noodzakelijk was. Het waren de werkers by uitnemendheid, werkers en denkers, waardoor het Comité zich krachtdadig ontwikkelde. Hoewel nu de heer Van Rijn bij zijn verscheiden geen zitting meer in het Comité had, doch als lid van verdienste daaraan was verbonden, daar is het een daad van piëteit hem hier wegens zjjn groote verdiensten ten tijde dat hy in het Comité zitting had, tegelyk met de andere afgestorvene bestuursleden te herdenken. Hunne nagedachtenis zal, zooals de Voorzitter zoo treffend in zijn toespraken aan hunne graven schetste, in dankbare en aangename herinnering bij het Comité steeds blijven voortleven. De Vereeniging was 31 December 1915 samengesteld als volgt: E. C. Baron Sweerts de Landas Wyborgh, Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, Beschermheer Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, Burgemeester, Eere- Voorzitter Mr. W. Dolk, J. C. Jansen. Eereleden; Jhr. Mr. Dr. W. Röell, Voorzitter R. H. Driessen, Onder-Voorzitter L. P. van der Heijden, Secretaris; G. C. F. van der Laan, Penningmeester P. C. M. PhiUppona, Commissaris; 44 VERSLAG VEREENIGING V. HAAGSCHE VOLKSFEESTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1351