By lage 45 VERSLAG van de Vereeniging „Haagsche Volks- speelterreinen over 1915. Overeenkomstig art. 22 van het Huishoudelijk Reglement onzer Vereeniging hebben wij de eer hiermede verslag over het jaar 1915 uit te brengen. De Vereeniging kan met dankbare herinnering terug zien op het jaar, dat achter haar ligt. Nadat zij door de welwillende medewerking van den Haagschen Gemeente raad en het College van Burgemeester en Wethouders in het jaar 1908 in staat was gesteld een terrein aan de Gas laan in exploitatie te nemen, slaagde zij er in 1914 in een tweede speelterrein, gelegen aan de Beijersstraat, in beheer te krijgen, terwijl thans een derde speelterrein, gelegen aan de Berkenbosch-Blokstraat te Scheveningen geopend werd. De offieieele opening van dit terrein had 24 Juli plaats, den datum, waarop de Vereeniging haar 10-jarig jubileum vierde. Reeds van verre verkondigden tal van vlaggen, door de zorg der Gemeente aangebracht, dat er iets bijzonders, iets feestelijks zou plaats vinden. Een goed gevuld programma deed de kinderen hun beste krachten inspannen om een der vele prijzen, door de Vereeniging beschikbaar gesteld, machtig te worden. Aan de wedstrijden werd, behalve door de Scheveningsche kin deren, ook deelgenomen door groepen van de terreinen Gaslaan en Beijersstraat, die per stoomtram naar Scheve ningen vervoerd, met eene fanfare het terrein op het vast gestelde uur binnen marcheerden. Officieel waren als vertegenwoordigers der Gemeente aanwezig de wethouders Mr. J. D. Verbroei; en J. Jurriaan Kok en voorts Mr. J. H. de Bas, Chef der afdeeling •onderwijs. Door den heer W. H. van Breda Kol ff werd de Voorzit ter, generaal J. J. de la Fontaine Schluiter, namens het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1352