45 2 VERSLAG HAAGSCHE VOLKSSPEELTERREINEN. verlaten Bestuur gehuldigd wegens zijn onvermoeiden ijver, waai-' mede hij vanaf de oprichting voor de Vereeniging „Haag- sche Volksspeelterreinen” werkzaam was en hem het eere- lidmaatschap aangeboden. Het geheele programma werd onder leiding van den heer P. M. Timmer, directeur van het nieuwe terrein, zeer vlot afgewerkt. Tusschen de nummers maakten de kinderen een dankbaar gebruik van den aanwezigen voorraad kren tenbollen en melk. Een woord van dank aan den heer W. H. van Breda Kolff, die door een ruime gift de Vereeniging in staat stelde een groot aantal prijzen voor het feest aan te koopen, is hier zeer zeker op zijn plaats. De toelating tot de drie terreinen was zoodanig geregeld, dat door elk kind driemaal per week het terrein kon wor den bezocht. Voor het terrein aan de Gaslaan hadden zich opgegeven 1267 meisjes en 1422 jongens; voor het terrein aan de Bejjersstraat 1928 meisjes en 2283 jongens; en voor het terrein aan de Berkenbosch-Blokstraat 1339 meisjes en 1506 jongens. In het geheel werden dus de terreinen door 9745 kinderen bezocht. Het Scheveningsche terrein ver heugde zich in een buitengewoon druk bezoek, gemiddeld kwamen er 314 kinderen per dag. In den loop van het jaar maakten vele gymnastiekonder- wijzers van nabij gelegen scholen van de terreinen ge bruik, terwijl op de uren voor meisjes en jongens, die de school verlaten hebben, de terreinen geregeld werden bezocht. Op 31 Augustus werd voor laatstgenoemden een wed strijd georganiseerd, waarvoor het Bestuur prijzen beschik- had gesteld. Het gevolg hiervan was, dat er ijverig ge oefend werd en de opkomst op alle terreinen tot het einde bijzonder groot was. Verschillende vereenigingen maakten van de terreinen gebruik: o. a. de Voetbalvereeniging „de Ooievaars”, de Gynniastiekvereeniging „de Wilhelmina Garde”, de Korf balclub „Vitesse”, de Korfbalclub „de Residentie”, de Gymnastiek- en Schermvereeniging „Seheveningen”, de vereeniging „Kunst en Sport”, het „Juliana Corps”, het „Fanfare-corps der Postbeambten”, de vereeniging „Kinder geluk” en het Comité tot ontspanning en ontwikkeling van werkloozen. Gebleken is, dat de inrichting der terreinen in alle op zichten voldoet. Van verschillende zijden werden inlichtin gen gevraagd omtrent de inrichting van de terreinen en het verloop der werkzaamheden o. a. door personen uit Utrecht, Delft en Colijnsplaat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1353