45 3 31 December 1915. De Secretaris, V. P. A. Beelaerts v. Blokland. Terreinen, toestellen en spelbenooüigdheden verkeeren in goeden staat. Met ’t oog op de dure tijden werd niet meer dan ’t strikt noodzakelijke aan spelmaterieel aange- sehaft. Het personeel vervulde zijn plicht. Er zijn thans 36 spelleiders(sters). Het Bestuur kwam in het afgeloopen jaar tweemaal bijeen. Tot ons leedwezen bedankte in den loop van het jaar de heer Mr. E. Polis. Op den Sisten December telde onze V ereeuiging 35 dona teurs en 190 leden. Aan het einde van ons verslag gekomen, mogen wij niet nalaten den Baad en Burgemeester en Wethouders onzen dank te betuigen voor den onze Vereeniging ook in dit jaar verleenden krachtigeu steun, terwijl wij de hoop uitspre ken, dat de sedert geruinien tijd door ons gekoesterde wensch, betreffende de opening van een vierde speelterrein aan de Binckhorstlaan binnen zeer kort tijdsverloop zal worden verwezenlijkt. De verdeeling der uren voor de kinderen zal hierdoor nog beter tot haar recht komen. VERSLAG HAAGSCHE VOLKSSPEELTERREINEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1354