By lage 46 1. College van Curatoren. De samenstelling van ons College heeft in dit jaar geen wijziging ondergaan. In de Septembervergadering werden als voorzitter, onder voorzitter en secretaris herkozen de heeren Jhr. Mr. D. G. van Teyliugen, Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland en Mr. J. A. Lisman. VERSLAG van Curatoren van het Gymnasium te 's-Gravenhage, over het jaar 1915. Op 1 Januari van dit jaar trad in werking artikel 13 van de Verordening tot regeling van de jaarwedden der leer aren en leeraressen aan het Gymnasium, krachtens welk artikel aan den rector, conrector en leeraren ontslag wordt verleend met het einde van het schooljaar, waarin zij hun 65ste levensjaar hebben volbracht, tenzij de Gemeenteraad besluit, hen die in dat geval verkeeren in dienst te laten, telkens slechts voor ten hoogste één jaar en niet langer dan tot het einde van het schooljaar, waarin de belang hebbende zijn 70ste levensjaar zal hebben volbracht. De rector Dr. Th. P. H. van Aalst, en de leeraren F. M. Jaeger en W. F. H. Hijmans verkeerden thans in dit geval. Op uitnoodiging van Burgemeester en Wethouders deel den wij aan dit College als ons advies mede, dat wij op Imogen prijs zouden stellen, indien de Gemeenteraad van zijne bevoegdheid zou gebruik maken, om den rector nog een jaar in zijne betrekking te handhaven; dat wij advi seerden ook den heer Jaeger nog gedurende een jaar zijne betrekking aan het gymnasium te doen behouden; terwijl de heer Hijmans voornemens was zijn ontslag aan te vra gen. Het verheugde ons zeer, van Burgemeester en Wet- 2. De wet tot regeling van het Hooger Onderwijs, organieke verordeningen, reglementen, instruction, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1359