k 46 2 VERSLAG GYMNASIUM. 3. Gebouw. ver- houders te vernemen, dat hun College bereid was aan den Raad voor te stellen, den diensttijd van den rector nog niet een jaar te verlengen, en in zijne vergadering van 14 Juni nam de Gemeenteraad daartoe het besluit. De heer Jaeger werd door Burgemeester en Wethouders uitgenoo- digd zijne ontslagaanvrage in te zenden, aan welke uitnoo- diging werd voldaan, waarop de Gemeenteraad dezen leer- aar, die reeds van af 1 Januari 1874 aan het Gymnasium was verbonden en zeer trouw zijne taak heeft waargeno men, bij Raadsbesluit van 12 Juli eervol ontslag verleende. De heer Hijmans werd op zijn verzoek eervol ontslagen bij Raadsbesluit van 14 Juni; ook hij mocht terugzien op een langjarigen diensttijd, namelijk van af 15 November 1878. Wij willen niet nalaten aan beide heereu, na zoovele jaren van ijver en toewijding aan hun dikwijls niet gemakkelijken arbeid, een woord van dank te brengen. De vier leslokalen in het verplaatsbaar sehoolpaviljoen op de speelplaats bleven goed voldoen en bleken ook onmis baar, vooral toen na de Zomervacautie het aantal afdeelin- gen weder met één toenam, en dus thans 22 bedraagt. Dientengevolge is het lokaal voor aardrijkskunde opnieuw als gewoon leslokaal in gebruik genomen. Daardoor treedt dus weder meer en meer op den voorgrond de vraag, of niet zeer spoedig zal moeten worden overgegaan tot den bouw van een tweede gymnasium. Blijft het aantal leer lingen op dezelfde wijze toenemen, dan zal met den aanvang van den cursus 1917—1918 het gebouw geen ruimte meer bieden voor de alsdan te vormen afdeelingen. Bovendien w’ij wezen er reeds op in ons verslag over 1914 komt het ons niet wenschelijk voor den toestand te bestendigen, dat een zóó groot aantal leerlingen, thans 450, op één gym nasium vereenigd zijn. De Aula werd door Burgemeester en Wethouders weder in gebruik gegeven aan het Comité tot het doen houden van paedologische lezingen, op 3 avonden in Februari en Maart. De Gymnastiek- en Sehermvereeniging „Olyinpia” vroeg weder de beschikking over het gymnastieklokaal voor hare seniores-afdeeling, van 15 Maart tot 1 Juli des Woensdags van 56 en des Zaterdags van 4'/ï6 uur. Bij besluit van 22 Februari heeft de Gemeenteraad op ons advies dit ver zoek toegestaau. Aan Mejuffrouw’ C. Werlemann werd vergunning

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1360