46 3 4. Personeel. Zooals reeds werd medegedeeld, heeft de Gemeenteraad aan de leeraren in wiskunde F. M. Jaeger, en in gymnastiek W. F H. Hijmans, met ingang van 1 September eervol ont slag verleend. In hunne plaats werden benoemd in de ver gadering van 30 Augustus: voor wiskunde de heer P. J. H. Baudet, doctorandus in de wis- en natuurkunde, en voor gymnastiek de heer J. H. Flemer, beiden met ingang van 1 September en voor den tijd van één jaar. Daar de heer Baudet reeds tijdelijk werkzaam was ter waarneming van de lessen van den leeraar J. Teixeira de Mattos, die onder de wapenen is geroepen, moest in die waarneming opnieuw worden voorzien, en werd onder goed keuring van Burgemeester en Wethouders het geven van leend om op 16 Maart in de Aula eeue Fransche voordracht te houden. Bij Raadsbesluit van 8 Maart werd aan den heer J. C. Pabst wederom vergunning verleend om een cursus in hand- teekenen te geven in een lokaal van het gymnasium, van 1 Maart 1915 tot 1 Maart 1916, op Maandag- en Vrijdagmid dag 41/»57<uur. Door 23 leerlingen van liet gymnasium werd daarvan gebruik gemaakt. Aan de Commissie voor Belgisch-Nederlandsche Voor drachten werd door Burgemeester en Wethouders de be schikking gegeven over de Aula op de Woensdag- en Zaterdagmiddagen van 28 April tot en met 12 Juni. Voor het afnemen van het mondeling examen, bedoeld in artikel 13 der Wet op het Notarisambt, werden weder dooi den Gemeenteraad bij besluit van 28 Juni acht lokalen in gebruik gegeven op 19, 20, 21 en 22 Juli. Aan den Commandant der Landstorniafdeeling, ’s-Gra- venhage IV, werd door Burgemeester en Wethouders het reserve-lokaal ten gebruike gegeven voor het geven van theoretisch onderricht aan de leden van het Wielrijders- corps, van 1 Juli31 December op Vrijdagavond 810 uur. Op een verzoek van de afdeeling Den Haag van het N.O.G. om in den loop van dezen winter een tiental lezingen na mens de Indische Commissie te doen geven in de Aula, met gebruikmaking van het daar aanwezige projectie-apparaat, werd op ons advies door Burgemeester en Wethouders gun stig beschikt. Bij Raadsbesluit van 20 Decembei werd het gymnastiek lokaal op 23 en 24 December ter beschikking gesteld van den Militairen en Studenten Schermbond tot het houden van onderlinge wedstrijden. VERSLAG GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1361