46 it 4 die lessen is wiskunde opgedragen aan den heer S. W. F. Margadant, doctorandus in de wis- en natuurkunde, en zulks van af 1 September, gedurende den tijd, dat de leeraar Teixeira de Mattos afwezig zal zijn. De heer Dr. W. F. de Groot, tijdelijk leeraar in wiskunde, werd in d'e Raadsvergadering van 26 Juli voor vast aan het Gymnasium verbonden. In verband met de toeneming van het aantal afdeelingen na de Zomervacantie, van 21 tot 22, Werden in de Raads vergadering van 30 Augustus voor den cursus 19151916 de volgende tijdelijke leeraren benoemd: voor aardrijkskunde, de heer N. Waterbolk, leeraar aan de hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus alhier, 2 lesuren per week; voor ge schiedenis de heer H. Boerina, leeraar aan de hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus alhier, 6 lesuren per week; voor Engelsch de heer C Jansen, reeds als tijdelijk leeraar werkzaam, 8 lesuren per week. De lessen in Hoogduitsch in de 2de klasse van de Kerst- vacantie tot het einde van den cursus werden bij Raads besluit van 11 Januari opgedragen aan den tijdelijk leeraar L. Molenaar, leeraar aan den gemeentelijken Handelscursus. De leeraar R. ten Raa werd gedurende een groot deel van het jaar door minder gunstigen gezondheidstoestand ge noodzaakt zijne lessen in Engelsche taal tot slechts enkele uren te beperken. Onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders werd het geven van 12 lesuren van 1 Maart tot aan de Zomervacantie opgedragen aan Mejuffrouw M. Elshout, en aan dezelfde opnieuw van af 11 October het geven van 19 lesuren; In zijne vergadering van 30 September verleende de Raad op diens verzoek eervol ontslag tegen 1 December aan den leeraar Dr. H. Bolkestein, wegens zijne benoeming tot buitengewoon hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hoezeer wij ons verheugden over de eervolle onder scheiding, toch deed het ons leed den hoogst bekwamen leeraar te zien vertrekken, die ook, niet het minst bij zijne leerlingen, door zijn hartelijken omgang ongetwijfeld lang in herinnering zal blijven. Met ingang van 1 Januari 1916 werd den 25sten October door den Raad tot leeraar in de oude talen en oude geschiedenis benoemd de heer J. C. Bruyn, doctorandus in de klassieke letteren, leeraar aan het gymnasium te Zwolle. Gedurende de maand December werden van de 25 lesuren, die voor rekening van den heer Bolkestein kwamen, 7 nog door dezen zelf gegeven, 4 door Dr. Schepers, terwijl de 14 overige lesuren in Grieksch en VERSLAG GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1362