46 8 VERSLAG GYMNASIUM. 6. Gedrag der leerlingen, gang en uitkomsten van liet onderwijs. Over het algemeen gaven liet gedrag en de ijver der leer lingen reden tot tevredenheid. Het onderwijs in het Hebreeuwse!) werd gedurende den cursus 1914/15 door één leerling uit de 6de en door acht leer lingen uit de 5de klasse gevolgd; in den loopenden cursus door twee leerlingen uit de 6de en vijf uit de 5de klasse. Op 31 December volgden 101 mannelijke leerlingen het onderwijs in de gymnastiek en wel 45 uit de eerste, 33 uit de tweede, 12 uit de derde, 3 uit de vijfde en 8 uit de 6de klasse. Van de vrouwelijke leerlingen namen aan het onderwijs in gymnastiek deel: 35 uit de 1ste, 25 uit de 2de, 11 uit de 3de, 10 uit de 4de, 12 uit de 5de, 2 uit de 6de klasse, te zamen 95. Hengelo voldeed op 15 en 16 April voor dezelfde klasse in de vakken, die hij wensehte te volgen, behalve in wiskunde. Een toelatingsexamen van eene adspirante voor de 3de klasse eveneens op 15 en 16 April had een gunstigen uitslag. Bij den aanvang van den nieuwen cursus werden drie candidaten tot de eerste klasse toegelaten, waaronder één meisje; drie adspiranten, waaronder eveneens één meisje, ■werden afgewezen. Voor de tweede klasse slaagde eene adspirante; van de drie candidaten voor de 3de klasse, waar onder één meisje, werd alleen dat laatste toegelaten; de anderen mochten in de tweede klasse plaats nemen; ook slaagde een toehoorder voor de 3de klasse in wiskunde. Een adspirant voor de 4de klasse werd afgewezen, een voor de 5de klasse toegelaten. Eindelijk slaagden een man nelijke en een vrouwelüke adspirant(e) voor de 6de klasse en werd eene leerlinge, die de lessen voor aanstaande medici in de 5de klasse gevolgd had, na aanvullingsexamen toe gelaten tot de 6de klasse bij de lessen bestemd voor aan staande juristen. Op 27 en 28 September werd een candidaat voor de 3de klasse afgewezen en werd toehoorder bü verschillende vakken in de 2de klasse; op 1 en 2 November slaagde eene candidate voor de eerste, en werd ten slotte een adspirant, die het Königlich Französiscbe Gymnasium te Berlijn be zocht had, tot de 4de klasse toegelaten. In den cursus 1915/16 genieten zeven leerlingen kosteloos onderricht, namelijk twee uit de tweede, een (een meisje) uit de 3de, een uit de vierde, twee uit de 5de en een uit de 6e klasse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1366