I r Mi GYMNASIUM TE S-ORAVENHAGE. TOESTAND OP 31 DECEMBER 1915. 46 TB 1 3) 1 s - 1 Bijlage II. L E E R A R E N. CURATOREN. LEERLINGEN. Toehoorders. Jaarwedden. Getal Geïnstal- VAKKEN Acte NAME N. TITEL. Benoemd. Aftreding. NAME N. VAN ONDERWIJS. leerd. graad. van onderwijzers. Bedrag. 6 Nov. 1888. 29 Nov. 1888. Dr. Th. P. H. van Aalst. 6 1 Oct. 1920. Rector. Geschiedenis. ƒ5000 100 4 .Ihr. 6 Nov. 1888. 29 Nov. 1888. 1 Oct. Dr. J. M. van Benten. Conrector. 1917. 12 Juli 17 4000 Ihr. 22 Juni 1903. 29 Juni 1903. Dr. JE. W. Timmerman. Leeraar. 1 Oct. 1917. 1 Sept. 1892. 19 3600 I Grieksche en Latijnsche 29 Mrt. 1911. 8 April 1911. 1 Oct. Dr. C. Brakman Jz. 1920. 21 3600 26 Febr. 1912. 1 Oct. 9 Mrt. 1912. Dr. E. B. Koster. 1 Jan. 1898. f) Mr. II. de Ranitz. 1917. 21 .Ihr 25 231 25 Mrt. 1912. 20 April 1912. 1 Oct. Dr. II. Cannegieter Tz. 1 Nov. 1899. 8) I 3400 2i) Ihr. Mr. P. L. van Meeuwen. 29 Sept. 1913. 11 Oct. 1913. 1 Oct. 25 1917. 1 Nov. 1902. 3200 2i) 3000 2i) 1 Sept. 1906. 26 Dr. J. van IJzeren. I 3000 1 Jan. 1907. 27 27 1911. 1 Sept. 1914. 8)| I] J. van Vliet. 2600 2i) 28 ji A. A. W. M. Liovegoed. I 2800 21) 28 1 Nov. 1914. M. J. Pattist. 19 23) 1 Dec. 1915. i 2890 i 1 Sept. 1905. 9) Dr. A. J. Barnouw. i Leeraar. taal j 3000 2i) 24 en II. A, Leenmans. Geschiedenis. 1 Sept. 1907.,0) 3000 2t) 28 II. Boerma. Geschiedenis. 1 Sept. 1915.") 6 660 A. J. A. Greebe. Leeraar. 1 Sept. 1913.’2) 2600 2i) 25 en A. Sunier. 3600 2‘) M. O 1 April 1894. 24 M. llovingh. 3600 2‘) M. O. 1 Sept. 1914.”) 24 Dr. E. F- Kosmann. 21 M. O. 3600 2i) 1 Sept. 1892. R. ten Raa. I Engelsche taal en letter kunde. 19 2i) M. O. 1 Sept. 1892. 3600 Mej. M. Elshout. Engelsch. M. O. 11 Oet. 19 1915. 2400 C. Jansen. 1 Sept. 1915.“) M. O. 880 8 M. Zeldenrust. i 3000 !1) 9 Nov. 1910. 26 16 2400 2i) 1 Sept. 1915. *7) 26 2400 21) P. J. H. Baudot. Wiskunde. 1 Sept. 1915.18) 25 s. w. F. Margadant. Wiskunde. 23 2400 1 Sept. 1905.2°1 Dr. J. J. Attema. Natuur en scheikunde. 16 3000 Dr. G. Postma. Natuurlijke historie. 1 Nov. 1911. 24 2720 24 II. Cohen. Hebreeuwsche taal. 29 Nov. 1910. 4 J. II. Flemer. 1 Sept. 1915.ss) Gymnastiek. M. O. 9 765 Mej. II. I). C. Ferzenaar. 1 Sept. 1909.22)| Gymnastiek. Leerares. M. O. 12 1140 3) Heeft wegens ziekte verlof van 6 Dec. 1915 tot 20 April 1916. i) Sedert 1 Oct. 1894 tijdelijk. Sedert 1 Sept. 1905 tijdelijk. Leeraar. Getal op 31 Dec. 1915. ,lhr. Mr. W. Th. Gevers 1 h'vnoot. 51r. (,il. Beelaerts van Blok huid. Ondervoorzitter. j. Doorman. Mr. I). G. van Tey|ingen. Voorritter. Tijdelijk leeraar. Tijdelijk leeraar. Tijdelijk leeraar. Leeraar. Tijdelijk met de waarne ming belast. Tijdelijk leeraar Nederlandse!» letterkunde. taal en letterkunde en oude geschiedenis. Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde. Grieksehe en Latijnsche taal en letterkunde. (Docts. in de 'Ned. letteren. Doctor in de wis- en natuurkunde. Docts. In de wis- en natuurkunde. Docts. in de wis- en natuurkunde. Litt. Hum. Dr. Candidaat klassieke letteren. Aantal uren door hen gegeven. Uit welke fondsen. Jaar lijk sch i minerval j van eiken leerling. Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde. Doctor in de (Ned. letteren. 'Docts. in de (Ned. letteren. Totaal 444 99 108 111 128 123 122 123 112 121 127 143 145 153 154 154 161 159 159 166 184 202 205 198 204 209 218 224 238 263 251 274 311 325 338 365 l 422 iTi ZfS- a 3600 2i) j Wiskunde. 1 Nov. Docts. in de wis- en natuurkunde. Candidaat wis- en natuurkunde. Doctor in de plant- en dierkunde. H. O. wet art. 16 i. alinea 2. taal en letterkunde en oude geschiedenis. Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde en oude geschiedenis. Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde. Dr. W. Meerum Ter- wogt. Dr. M. A. Schepers. I Tijdelijk met de waarne ming belast. Wiskunde graphie. Latijnsche taal- en letter kunde. (Doctor in de| klassieke letteren. J. Teixeira de Mattos. (I Dr W. F. de Groot. Dagteekening waarop de benoeming I is ingegaan. Academische Mi. .1. .E. A. Lisman, Secretaris. 1 Sept. 1915.'”) s) Sedert 1 Sept. 1897 tijdelijk met waarneming van lessen belast. c) Sedert 1 Sept. 1899 tijdelijk met waarneming van lessen belast. 7) Sedert 23 Oct. 1899 tijdelijk. 8) Was reeds gedurende de 3 vorige jaren tijdelijk leeraar. 9) Sedert 1 Sept. 1902 tijdelijk. Leeraar 1 Jan. 18761 Sept. 1895; conrector 1 Sept. 18951 Juni 1897. Sedert 1 Oct. 1878 tijdelijk: van 1 Jan. 1879 af leeraar. I8) Van 1 Sept. 1914 af als gemobiliseerd verhinderd zijne betrekking waar te nemen. 17) Van 1 Sept. 1914 af tijdelijk leeraar. 18) In den vorigen cursus tijdelijk werkzaam in plaats van den heer Texeira de Mattos (zie aant. 16); in dezen cursus tijdelijk leeraar, ter vervulling van de vacature ontstaan door het aftreden van den heer T. M. Jaeger. Tijdelijk werkzaam in plaats van den leeraar Teixeira de Mattos (zie aant. 16). 20) Sedert 1 Jan. 1904 tijdelijk. 21) In plaats van den heer W. F. H. Hijmans, die met 1 Sept. 1915 afgetreden is. 22) Sedert 6 Jan. 1908 tijdelijk. 2I) Volgens het leerplan vastgesteld bij Koninklijk besluit van 21 Juni 1887 (Staatsblad no. 105) wordt in de 2e klasse van 1 Sept.1 Jan. 8 uur, na 1 Jan. 5 uur Grieksch onderwezen. De 3 uren, vóór 1 Jan. aan Grieksch besteed, worden na 1 Januari voor het Hoogduitsch gebruikt, welk onder wijs ditmaal in 4 afdeelingen der 2e klasse van 1 Jan. af tot aan het einde van den cursus aan den heer Molenaar, die ook in den vorigen cursus zijne hulp verleende, is opgedragen, terwijl de heer Rossmann in I Dr. A. Drost Jz. op 131 Dec. 1915. U Was reeds in den vorigen cursus tijdelijk leeraar. Sedert 1 Sept. 1911 tijdelijk; van 1 Sept. 1913 af voor leeraar. Van 10 Nov. 1904 af als tijdelijk leeraar werkzaam; van 1 Sept. 1914 af vast leeraar. Was ook reeds gedurende do drie vorige jaren tijdelijk leeraar. Van Febr. tot 8 Juli 1910 met waarneming van lessen belast; daarna weder van 127 Sept. Duitsche taal en letter kunde. Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde. I Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde en oude geschiedenis. Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde en oude geschiedenis. Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde en oude geschiedenis. Grieksche en Latijnsche Doctorandus in de klas sieke letteren. Fransche taal en letter- kunde. Fransche taal en letter- kunde. Engelsche taal en letter kunde. Aardrijkskunde. Gemeente kas. 2800 1 Juni 1897. 1897. 2); 3600 600 en Cosmo- Dit getal bedroeg op 31 Dec. 1879: 1880: 1881 1882: 1883: 1884: 1885 1886: 1887 1888: 1889: 1890: 1891 1892: 1893: 1894: 1895: 1896 1897: 1898: I 1899: 1900 1901 1902 1903: I 1904 1905 1906 1907 1908: 1909 j 1910: 1911 1912: 1913 1914: 27 Sept. 1910. de oversehietende afdeeling optreedt, en dus 24 lesuren geeft. Over de 15 lesuren in het Grieksch, die met 1 Januari vrij kwamen, is, in ver band met: lo. het verlof van den heer Benten (zie aant. 3); 2o. het ver trek van Dr. Bolkestein en het optreden van den heer J. C. Bruijn als vast leeraar in oude talen en oude geschiedenis; 3o. vermindering na 1 Januari in het aantal lesuren van den rector en van den heer Pattist, die slechts enkele uren hulp kon blijven verleenen, beschikt om de vol gende regelingen tot stand te brengen; de rector blijft met 4 lessen belastde heer Cannegieter met 24de heer Terwogt met 22de heer Drost klimt tot 28 uren; de heer Bruijn geeft 26 uren; de heer Pattist slechts 6. 24) Bovendien toepassing van artt. 8 en 9 van de Verordening tot regeling van de jaarwedden der leeraren van het gymnasium (Raadsbesluit 1 Dec. 1913). 2’) De heer Ten Raa, reeds geruimen tijd ongesteld, heeft tegen 1 Maart eervol ontslag gevraagd. De waarneming zijner lessen is opgedragen aan Mej. M. Elshout. 1 Sept. 1895. 1920. Nederlandsche taal letterkunde en geschie-1 denis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1369