47 2 Eerste klasse. Latijn (8 uur). De buigingsleer en de allereerste regels der syntaxis. Oefeningen. Lectuur van gemakkelijk proza. Overzicht der klassieke mythologie. Dr. E. H. Renkema, Rector, Dr. W. F. Stutterheim, Conrector, Dr. A. G. Wientjes, Mej. Dr. M. G. F. Renkema, Wiskunde: Meetkunde (2 uur). Inleiding; driehoeken; veelhoeken. Werkstukken. Reken- en stelkunde (3 uur). Hoofdbewerkingen met ge- heele stelkunstige vormen; merkwaardige producten; ont binding in factoren; eenvoudige vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende. Evenredigheden en vierkantswortel trekking. Nederlandsch (3 uur). Beknopt overzicht der spraakkunst tot de leer van den samengestelden zin. Taal- en stijloefe ningen. Lezen: gemakkelijk proza en poëzie, verbonden met woord- en zinsverklaring. Fransch (4 uur). Beknopt overzicht der spraakkunst. Be- Dr. L. Yntema, Mej. M. W. Barger, A. L. Bosch, bevoegd tot het doceereu van Wiskunde, Natuur-, Schei- en Aardrijkskunde en Natuurlijke Historie; j bevoegd tot het doceeren van Dr. 11. Schokking, Bijbelsche- en Kerkgeschiedenis Dr. M. M. den Hertog, en Hebreeuwsch. Het gymnasium is gevestigd in het perceel Grootherto- ginnelaan 8. Het onderwijs werd ingericht overeenkomstig het vol gende leerplan: de Fransche taal en hare letter kunde bevoegd tot het docee ren van Latijn, Grieksch en Geschiedenis; J. Wille, bevoegd tot het doceeren van Nederlandsch, Geschiedenis en Aardrijkskunde; E. Roche, (non-actief) bevoegd tot het doceeren van D. Galle, (tijdelijk) G. de Groot, (tydelyk) S. Th. A. Goetze, bevoegd tot het doceereu van de Hoog- duitsche taal en hare letterkunde: F. S. Walsh, bevoegd tot het doceeren van de Engelsche taal en hare letterkunde; bevoegd tot het doceeren van Wis kunde, Natuur- en Scheikunde en Aardrijkskunde VERSLAG OMTRENT HET CHRISTELIJK GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1378