47 3 Tweede klasse. Neder landsch (2 uur). Herhaling en voortzetting der spraakkunst tot de leer der woordvorming. Taal- en stijl oefeningen. Lezen enz. als in klasse I, maar een weinig zwaarder stof. Grieksch (7 uur). De Attische vormleer; vertaling uit het Nederlandse!; in het Grieksch en omgekeerd. Geschiedenis Bijbelsche (2 uur). De Oudtestamentische geschiedenis. Vader lands che (1 uur). Overzicht tot 1555. Algemeene (2 uur). De oude geschiedenis tot Augustus. Aardrijkskunde (3 uur). Behandeling van Europa. Eenige hoofdzaken der algemeeue aardrijkskunde. handeling der onregelmatige werkwoorden. Oefeningen in het spreken, schrijven en vertalen. Geschiedenis. Bijbelsche (1 uur). De Nieuw-testamentische geschiedenis. Vaderlandsche (1 uur). Van 1555 tot 1713. Algemeeue (2 uur). Oude geschiedenis na Augustus en de geschiedenis der middeleeuwen. Aardrijkskunde (2 uur). Behandeling van Azië, Afrika, Amerika en Australië, en in het bijzonder van de Neder- landsche koloniën. Fransch (2 uur). Voortzetting van het overzicht der spraakkunst. Oefeningen als in klasse I. Duitsch (2 uur). Uitspraak en schrift. Overzicht van het voornaamste uit de spraakkunst. Oefeningen in het spre ken, schrijven en vertalen. Latijn (6 uur). Herhaling en uitbreiding der buigings leer; de hoofdregels der syntaxis, in het bijzonder de leer der naamvallen. Oefeningen. Lectuur uit Caesar en de bloemlezing van Kan en Schröder. Wiskunde: Meetkunde (2 uur). Gelijkvormigheid; berekening van lijnen in een driehoek; oppervlakteberekeningen van recht lijnige figuren; de cirkel. Algebra (1 uur). Gebroken stelkunstige vormen; verge lijkingen van den eersten graad met één en meer onbe kenden; merkwaardige quotiënten. VERSLAG OMTRENT HET CHRISTELIJK GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1379