I 140 5,22 hoeveelheid van. Totaal Evenals vorige jaren werden de sterk hellende paden, teneinde uitspoeling te voorkomen, met koolteer be streken eh met schelpen bedekt De door de droogte zanderig geworden en omgewoelde plaatsen in de Scheveningsche Boschjes en op „Houtrust” werden weder met baggeraarde bedekt en met gras zaad bezaaid. De bemesting van gazons geschiedde in het winter seizoen met Kaïniet en Thomasphosphaatmeel en ge durende den zomer met Chilisalpeter. Voor besproeiing werd 9816 M3. water verbruikt, waarvoor een bedrag van f 1308,84 in rekening werd gebracht. Voortgegaan wrerd met de verwijdering van de nesten met eieren' van den witvlakvlinder, Orgyia antiqua L., waarvan de larven gedurende den zomer verschillende soorten van boomen en heesters en ook rozen kaal vreten. De plaag mag thans als voldoende bestreden worden beschouw’d. In de vergadering van den 5en October 1914 heeft de Gemeenteraad zich vereenigd met het voorstel van Burgemeester en Wethouders om, met het oog op de tijdsomstandigheden, ook in het voorjaar van 1915 ge legenheid tot arbeiden te verschaffen door het doen uitvoeren van de navolgende plantsoenwerkzaamheden: 1°. het opnieuw aanleggen en van onkruid zuiveren van de grasperken op het Oranjeplein, het Sweelinck- plein en het Newtonplein, langs de Groot-Hertoginnelaan, op de Turfmarkt en in het Huijgenspark Verwerkt werd in 1915: voor het onderhoud van wandelpaden, eene hoeveel heid van401,40 M3. schelpen &f 1075,75 b. voor den aanleg van een nieuw pad, eene hoeveelheid va i voor het verbeteren van wandelpaden, eene 21)70 59/74 424,90 M3. schelpen af 1140,71 1,80 a. n r> n C,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 137