47 5 vormen klasse. Grieksch (6 uur). Herhaling en voortzetting der syntaxis. Het episch dialect. Lectuur uit Xenophon, Homerus en de bloemlezing van Von WilamowitzMoellendorff. Wiskunde. Meetkunde (1 uur). Herhaling en uitbreiding der plani metrie. Algebra (1 uur). Negatieve en gebroken exponenten; imaginaire en complexe vormen. Vierkantsvergelijkingen. Engelsch (3 uur). Herhaling en uitbreiding der spraak kunst. Oefeningen als in klasse III. V ij f d e Nederlandseh (2 uur). De figuurlijke taal. Overzicht der letterkunde tot de zeventiende eeuw, in verband met het lezen van stukken daaruit. Opstellen; stijl- en spreekoefe ningen. h'ransch (2 uur). Lezing van klassieke stukken en stuk ken uit den nieuweren tijd. Oefeningen in bet spreken. Beknopt overzicht der letterkunde. Duitsch (2 uur). Herhaling en uitbreiding der spraak kunst. Oefeningen in het spreken en schrijven. Lezing van gemakkeljjke stukken uit den nieuweren tijd. Geschiedenis. Kerkgeschiedenis (1 uur). Van de Hervorming af. Algemeene geschiedenis (1 uur). Tot de Fransche revo lutie. Oude geschiedenis (2 uur). Grieken en Romeinen. Natuurlijke Historie (2 uur). Dierkunde. Behandeling van eenige typische uit de andere afdeelingen van het dierenrijk. Plantkunde. Behandeling der voornaamste inlandsche plantenfamiliën der phanerogamen. Iets over den bouw der cryptogamen. Latijn (A en B 4 uur). Lectuur uit de schrijvers der vorige klasse; bovendien uit Livius en uit Woltjer’s Serta Romana. (A 3 uur). Herhaling der spraakleer. Oefeningen. Lec tuur uit Horatius en Tacitus. Romeinsche Antiquiteiten (A 1 uur). Inleiding. Over zicht der Romeinsche politieke geschiedenis. VERSLAG OMTRENT HÉT CHRISTELIJK GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1381