47 6 keil uit vroegeren en lateren tijd. Opstellen. Wiskunde. Meetkunde (A en B 2 uur). De stereometrie tot den bol. (B 2 uur). Vlakke en bolvormige driehoeksmeting. Algebra (AenBl uur). Vierkantsvergelijkingen; weder- keerige vergelijkingen; vergelijkingen van den tweeden en hoogeren graad met meer dan ééne onbekende. (B 1 uur). Logarithmen; expoueutieele vergelijkingen; reeksen; samengestelde interest. Nederlandsch (2 uur). Voorzetting van het overzicht der letterkunde tot omstreeks 1830. Lezing van klassieke stuk- Grieksch (A en B 4 uur). Herhaling der spraakleer. Lec tuur uit de schrijvers der vorige klasse en uit Herodotus en de Lyrici. (A 2 uur). Lectuur uit Plato en Aristophanes. Geschiedenis. Algemeene (1 uur). Van het begin der Fransche revolutie tot 1848. Vaderlandsche (A 1 uur). Van 1713 tot 1848. De ontwik keling der staatsinstellingen van de republiek. Natuurlijke Historie (B 1 uur). Overzicht van den bouw en de levensverrichtingen der planten. Determineeren van planten. Natuurkunde (A en B 2 uur). Populaire natuurkunde: grondbegrippen der mechanica; warmte. (B 1 uur). Inleiding tot de mechanica. Scheikunde (B 2 uur). Anorganische scheikunde: metal- Geloofsleer (1 uur). Gedeeltelijk overzicht. Lezing en verklaring van stukken uit het Grieksche Nieuwe Testa ment. Engelsch (2 uur). Lezing en verklaring van meester werken uit de letterkunde. Beknopt overzicht der letter kunde. Fransch (1 uur). Lezing en verklaring van meester werken uit de letterkunde. Duitsch (2 uur). Lezing en verklaring van meester werken uit de letterkunde. Beknopt overzicht der letter kunde. VERSLAG OMTRENT HET CHRISTELIJK GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1382