J 47 7 Zesde klasse.' tijd. Op- meester- van verklaring van meester en meester- loïden, enkele metalen; hoofdzaken der voornaamste theo rieën. Hebreeuwsch (facultatief, 2 uur). Grammatica. Oefenin gen. Lectuur van gemakkeljjk proza. ireioof steer (1 uur). Het overzicht ten einde; lezing en verklaring van stukken uit liet Grieksche Nieuwe Testa ment. Geschiedenis. Algemeene (2 uur). Van 1848 tot onzen tijd. Herhaling van 171'3 af. stukken uit de letterkunde. Geloofsleer (1 uur). Het overzicht ten einde; lezing Latijn (A en B 5 uur). Cursorische lectuur uit de schrij vers der vorige klasse, verder uit Plautus of Terentius, Plinius’ brieven en de bloemlezing van Harder. Overzicht der letterkunde. (A 3 uur). Herhaling der spraakkunst. Oefeningen. Lec tuur uit de schrijvers der vorige klasse. Romeinsche Antiquiteiten (A 1 uur). Voortzetting van het in de vorige klasse behandelde. De Romeinsche staats inrichting. Grieksch (A en B 4 uur). Cursorische lectuur uit de schrijvers der vorige klasse. Overzicht der letterkunde. (A 3 uur). Lectuur uit Plato en van dramatische poëzie. Wiskunde. Meetkunde (A en B 1 uur). De bol. Herhaling der plani metrie en stereometrie. (B 2 uur). Herhaling en uitbreiding van het voorgaande. Beginselen der eoördinatenleer. Algebra (A en B 1 uur). Algemeene herhaling. (B 1 uur). Onbepaalde vergelijkingen; combinatieleer; binoinium van Newton; wiskundige waarschijnlijkheid. Herhaling. Nederlandseh (2 uur). Het overzicht der letterkunde ten einde. De letterkundige verschijnselen in het algemeen. Lezing van klassieke stukken uit den lateren stellen. Fransch (1 uur). Lezing en verklaring stukken uit de letterkunde. Duitsch (1 uur). Lezing stukken uit de letterkunde. Engetsch (1 uur). Lezing en verklaring van VERSLAG OMTRENT HET CHRISTELIJK GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1383