47 8 VERSLAG OMTRENT HET CHRISTELIJK GYMNASIUM. Scheikunde (B 1 uur). Organische scheikunde: behande ling van enkele hoofdgroepen der koolstofverbindingen. Hebreettwsch (facultatief, 2 uur). Voortzetting der gram matica. Oefeningen. Lectuur van proza en po√ęzie. Natuurlijke Historie (B 2 uur). Dierkunde. Hoofdzaken der vergelijkende anatomie. Plantkunde. Voortzetting van het in klasse V behan delde. Natuurkunde (A en B 2 uur). Populaire natuurkunde: magnetisme, eleetriciteit, geluid, licht. (B 1 uur). Uitvoeriger behandeling van eenige onder werpen der natuurkunde. Vaderlandsche (A 1 uur). De staatsregelingen van den Franschen tijd en van het Koninkrijk der Nederlanden. Aardrijkskunde. Wiskundige (1 uur). Eenige hoofdpunten. Natuurkundige (B 1 uur). Eenige hoofdpunten. Van het einde der Kerstvaeantie op Dinsdag 5 Januari af, werd op alle werkdagen les gegeven, met uitzondering van de vaeantietijden 1 tot 13 April, 19 April, 25 Mei, 5 Juli tot 7 September en 18 tot 31 December. De lessen werden dagelijks geopend met gebed en het lezen van een gedeelte der Heilige Schrift, en gesloten met dankzegging. Van de regelmatige schooltijden (des Maandags, Dinsdags, Donder dags en Vrijdags van 9 tot 12 en van 1.45 tot 3.45, op som mige middagen in enkele klassen tot 4.45, en des Woensdags en Zaterdags van 9 tot 1) werd in dezen zin afgeweken, dat aan enkele klassen op den Woensdag- of Zaterdagmiddag les werd gegeven, terwijl voor bedoelde klassen de Dinsdag- of Donderdagmiddag vrij was. Het facultatieve onderwijs in het Hebreeuwsch in de vijfde en zesde klasse vond deels op morgenuren van 8 tot 9, deels na het eindigen der ver plichte lessen plaats. Het aantal der leerlingen beliep op 1 Januari 1915 76 (waaronder 3 gemobiliseerde) en 3 auditoren. Op 17, 18, 19 en 23 Juni 1915 had het eindexamen plaats onder toezicht van de heeren Prof. Dr. J. Schrijnen, Prof. Dr. A. E. H. Swaen en Prof. Dr. F. Schuh als gecommit teerden vanwege Z.Exc. den Minister van Binuenlandsehe Zaken. Van de zes leerlingen, die het examen aflegden,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1384