9 VERSLAG OMTRENT HET CHRISTELIJK GYMNASIUM. 47 werden twee toegelaten tot de studie in de faculteiten der godgeleerdheid, der rechtsgeleerdheid en der letteren en wijsbegeerte, en twee tot die in de faculteiten der genees kunde en der wis- en natuurkunde. Twee leerlingen moes ten worden afgewezen. Een der leerlingen der zesde klasse, die door ziekte ver hinderd was aan het eindexamen deel te nemen, legde in de zomervacantie het staatsexamen ter toelating tot de universiteit met goed gevolg af. Aan hetzelfde staatsexamen werd deelgenomen door de beide gemobiliseerde leerlingen der zesde klasse, waarvan de één te ’s-Gravenhage, de ander te Haarlem de avond cursussen voor gemobiliseerde gymnasiasten had bezocht: de een slaagde, de ander werd afgewezen. Van de 63 leerlingen, over wier bevordering tot een hoogere klasse aan het einde van den cursus 1914/15 moest worden beslist, werden 16 bevorderd naar klasse II, 6 niet bevorderd naar klasse II, 9 bevorderd naar klasse III, 6 niet bevorderd naar klasse III, 7 bevorderd naar klasse IV, 1 niet bevorderd naar klasse IV, 4 bevorderd naar klasse V, 1 niet bevorderd naar klasse V, 7 bevorderd naar klasse VI, 6 niet bevorderd naar klasse VI. In het jaar 1915 hielden, behalve de tot de universiteit bevorderden, 19 leerlingen en 2 auditoren op het gymnasium te bezoeken; het aantal der nieuw toegelatenen bedroeg 28 leerlingen en 2 auditoren. Op 31 December 1915 telde het gymnasium 78 leerlingen (waaronder 22 meisjes) en 3 auditoren. Hiervan waren 20 geplaatst in de eerste, 21 in de tweede, 13 in derde, 8 in de vierde, 8 (en één auditor) in de vijfde, 8 (en twee auditoren) in de zesde klasse. De lessen voor bereidende tot de studie in de faculteiten der godgeleerd heid, der rechtsgeleerdheid en der letteren en wijsbegeerte werden op laatstgenoemden datum in de vijfde klasse ge- volgd door 5 leerlingen, in de zesde door 6 leerlingen en een auditor: de lessen voorbereidende voor de faculteiten der geneeskunde en der wis- en natuurkunde in de vijfde klasse door 3 leerlingen en een auditor, in de zesde door 2 leerlingen en eene auditrix. Onderwijs in het Hebreeuwsch ontvingen 4 leerlingen der vijfde en 5 leerlingen der zesde klasse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1385