Bijlage 48 Bestuur der Vereeniging. Toezicht Gebouw. Over ’t geheel was dit jaar gunstig te noemen voor de school, ondanks den oorlogstoestand. Het college van Directeuren onderging geene wijzigin gen. De heer G. J. Ligthart was echter wegens ziekte ver hinderd werkzaam te zijn, en nam zijn ontslag, terwijl de heer Mr. W. C. Wendelaar door de mobilisatie zijn ambt als secretaris niet kon vervullen. Tijdelijk trad als ver vanger op de heer Jhr. Mr. V. A. Six, terwijl na Septem ber 1915 de heer Mr. J. A. G. Verspyck Mijnssen het secre tariaat op zich nam. Aan het gebouw werden geen groote uitgaven ten koste gelegd. In de groote vacantie werden de hoogst nood zakelijke herstellingen gedaan aan banken en vloeren; de VERSLAG van Directeuren van het Nederlandsch Lyceum aan de leden over den cursus 1914—1915. Door Curatoren werd geregeld toezicht op het onderwijs en op den gang van zaken uitgeoefend, zoowel door het bijwonen van lessen, als van leeraarsvergaderingen en oudersavonden. Voor hunne gewaardeerde medewerking betuigen wij bij dezen onzen dank. Aan het verslag, door Curatoren omtrent de school bij ons ingediend, ontleenen wij het volgende: *1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1386